"Dänemark" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

DänemarkDania

Beispieltexte mit "Dänemark"

Dänemark beteiligt sich am Beschluss 2007/533/JI.Dania uczestniczy w decyzji 2007/533/WSiSW.
Dänemark wirkt an keinem Beschluss des Ausschusses mit.Dania nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez Komitet.
Dänemark beteiligt sich daher nicht an diesem Beschluss —Dania nie uczestniczy w związku z tym w przyjęciu niniejszej decyzji ani jej nie stosuje,
Dänemark hat die vom Antragsteller zusätzlich vorgelegten Informationen bewertet.Dania oceniła dodatkowe informacje przedstawione przez powiadamiającego.
Landbrugsrådet ist ein Dachverband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Dänemark.Landbrugsrådet jest organizacją zrzeszającą spółdzielnie w sektorze rolniczym w Danii.
Ausgestellt in Dänemark seit 14.4.1997Wydawane w Danii od 14.4.1997 r.
Ausgestellt in Dänemark bis zum 30.4.1986Wydawane w Danii do 30.4.1986 r.
Ausgestellt in Dänemark vom 1.5.1986 bis zum 30.6.1996Wydawane w Danii od 1.5.1986 r. do 30.6.1996 r.
Ausgestellt in Dänemark vom 1.7.1996 bis zum 13.4.1997Wydawane w Danii od 1.7.1996 r. do 13.4.1997 r.
PCI Verbindungsleitung Polen — Dänemark ‚Baltic Pipe‘PWZ Połączenie międzysystemowe Polska-Dania »Gazociąg Bałtycki«
PCI Verbindungsleitung Dänemark — Niederlande zwischen Endrup (DK) und Eemshaven (NL)PWZ Połączenie międzysystemowe Dania-Niderlandy między Endrup (DK) i Eemshaven (NL)
die Haltungsbetriebe mit kontrollierten Haltungsbedingungen in Belgien oder Dänemark angesiedelt sind.gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich znajdują się w Belgii lub Danii.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Regionen Dänemarksregiony Danii
Artikel 5 des Abkommens SVR Macau/Dänemarkart. 5 umowy Specjalny Region Administracyjny Makau – Dania;
Die Kommission forderte den Hersteller schriftlich auf, sich zu der von Dänemark ergriffenen Maßnahme zu äußern.Komisja zwróciła się do producenta na piśmie o przedstawienie uwag na temat środka wprowadzonego przez Danię.
über die Beziehungen zwischen der Europäischen Union einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseitsw sprawie stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony
Die nordische Strombörse von Nord Pool umfasst derzeit die Strommärkte Norwegens, Schwedens, Dänemarks, Finnlands und Estlands.Skandynawska giełda energii elektrycznej Nord Pool obejmuje obecnie rynki sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Estonii.
über ein Fangverbot für Sandaal und dazugehörige Beifänge im Sandaal-Bewirtschaftungsgebiet 2 für Schiffe unter der Flagge Dänemarksustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w obszarze zarządzania dobijakami 2 przez statki pływające pod banderą Danii
Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;Zainteresowane państwa członkowskie: Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo.
In Anbetracht der hohen Beschäftigungsquoten gilt es für Dänemark vor allem, langfristig ein ausreichendes Arbeitskräfteangebot zu sichern.Uwzględniając wysoki odsetek zatrudnienia, kluczowym priorytetem dla Danii jest zapewnienie właściwej podaży pracy w długim okresie.
Verwaltungsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission, der Regierung Dänemarks und der örtlichen Regierung Grönlands über FanglizenzenPorozumienie administracyjne w sprawie licencji pomiędzy Komisją Europejską, rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii