"Blei" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Bleiołów

Beispieltexte mit "Blei"

Blei und BleiverbindungenOłów i związki ołowiu
Blei in Rohform, raffiniert (ohne Bleipulver und -flitter)Ołów rafinowany nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem ołowiu w postaci proszku i płatków)
Blei in Rohform, mit Antimon (ohne Bleipulver und -flitter)Ołów nieobrobiony plastycznie zawierający antymon (z wyłączeniem ołowiu w postaci proszku i płatków)
Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.Ołów umożliwiający próżnioszczelne połączenie aluminium i stali we wzmacniaczach obrazu RTG.
Blei in Rohform (ohne Bleipulver und -flitter, Blei in Rohform mit Antimon, raffiniertes Blei in Rohform)Ołów nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem ołowiu w postaci proszku i płatków oraz ołowiu zawierającego antymon, rafinowanego)
Blei in Loten zur Befestigung digitaler Cadmiumtellurid- und Cadmiumzinktellurid-Arraydetektoren auf Leiterplatten.Ołów w stopach lutowniczych stosowanych przy mocowaniu detektorów z matrycą cyfrową, wykonanych z tellurku kadmowego lub tellurku kadmowo-cynkowego, do płytek obwodów drukowanych.
Blei wird in Röntgenbildverstärkern verwendet, um vakuumdichte Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl herstellen zu können.Ołów stosowany jest we wzmacniaczach obrazu RTG w celu umożliwienia próżnioszczelnego połączenia aluminium i stali.
Blei als Aktivator im Leuchtstoffpulver von Gasentladungslampen, die als Bariumsilikat-Leuchtstoffe (BaSi2O5:Pb) enthaltende Lampen zur extrakorporalen Photopherese verwendet werden.Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym lamp wyładowczych stosowanych w lampach do fotoforezy pozaustrojowej zawierających luminofory BSP (BaSi2O5:Pb).
Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Blei; Pulver und Flitter, aus BleiBlachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
Mineralvorkommen, die Aluminium, Kupfer, Blei, Blei + Zink, Zinn oder Zink enthalten.Skupiska minerałów zawierające glin; miedź; ołów; połączenie ołowiu i cynku; cynę; cynk
Stopfen, Verschluss- oder Flaschenkapseln aus Blei oder Aluminium, mit einem Durchmesser > 21 mmKorki, pokrywki, kapsle i wieczka z ołowiu; korki, pokrywki, kapsle i wieczka z aluminium, o średnicy przekraczającej 21 mm
Die Substitution oder Beseitigung von Blei ist derzeit wissenschaftlich und technisch nicht praktikabel.Zastąpienie lub usunięcie ołowiu jest obecnie naukowo i technicznie niewykonalne.
Verpackungsmittel mit Abschirmung aus Blei gegen Strahlung, zum Befördern oder Lagern radioaktiver Stoffe (Euratom)Pojemniki z ołowianą osłoną radiologiczną, do przewozu lub przechowywania materiałów promieniotwórczych (Euratom)
Stopfen, Deckel, Flaschenkapseln, aus unedlen Metallen (nicht aus Blei oder Aluminium, mit einem Durchmesser von > 21 mm)Korki, pokrywki, kapsle i wieczka z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem z ołowiu, korków z główką, korków, pokrywek, kapsli i wieczek z aluminium o średnicy przekraczającej 21 mm)
Phosphor, Eisen, Mangan oder Blei enthaltende Verbindungen dürfen diesem Bezugskraftstoff nicht absichtlich zugesetzt werden.Do tego paliwa wzorcowego nie należy celowo dodawać związków zawierających fosfor, żelazo, mangan lub ołów.
Die Substitution oder Beseitigung von Blei auf bestückten Leiterplatten von mobilen Medizinprodukten ist derzeit technisch nicht praktikabel.Zastąpienie lub usunięcie ołowiu w płytkach zbiorczych obwodów drukowanych mobilnych wyrobów medycznych jest obecnie niewykonalne technicznie.