"Bergbau" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Bergbaugórnictwo

Beispieltexte mit "Bergbau"

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (einschließlich zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbau)Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych)
Zu anderen Zwecken betriebener Bergbauinna działalność górnicza i wydobywcza
Zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbaugórnictwo materiałów energetycznych
Zum Abbau metallischer Erze betriebener Bergbaugórnictwo rud metalu
Installationsarbeiten an Maschinen und Ausrüstung für den BergbauUsługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania
für Prospektion und Bergbau ausgewiesenes Gebietobszar objęty wymaganiem uzyskania zezwolenia na wydobycie
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, sonstige IndustriePrzetwórstwo przemysłowe, górnictwo i wydobywanie oraz pozostała działalność przemysłowa
Ausgeschlossen ist das Bergbauingenieurwesen (inbegriffen in Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Erdöl und Erdgas).Górnicze usługi inżynieryjne są wyłączone (włączone do usług związanych z górnictwem oraz wydobywaniem ropy naftowej i gazu).

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

BergbauanlagenUrządzenia górnicze
Kohlenbergbauprzemysł węglowy
Erzbergbauwydobywanie rud
bergbauliche Förderungeksploatacja górnicza
bergbauliches Erzeugnisprodukt górniczy
Bergbau- und Abbauflächengórnictwo i przemysł wydobywczy
Über- und Untertagebergbaugórnictwo odkrywkowe i podziemne
Auftreten von BergbaumerkmalenWystąpienie określonych warunków wydobycia,
Additive für Zemente beim Tunnel-BergbauDodatki do cementów podczas budowy tuneli
Die Art der Bergbautätigkeit.Typ działalności wydobywczej.
Installation von Bau- und BergbaumaschinenUsługi instalowania maszyn dla górnictwa i budownictwa
Zeitraum oder Dauer der Bergbautätigkeit.Okres lub zakres czasu trwania działalności wydobywczej.
Machbarkeitsstudie für die Bergbauentscheidungstudium wykonalności na potrzeby decyzji o uruchomieniu wydobycia
Die dem Bergwerk zugeordnete Bergbautätigkeit.MiningActivity związana z kopalnią.
Stetigförderer (ohne solche für Untertagebergbau)Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
Die Art der Bergbautätigkeit, Verarbeitungstätigkeit oder Förderung.Typ działalności wydobywczej, działalności przetwórczej lub produkcyjnej.