"Bedienungspersonal" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Bedienungspersonaloperatorzy

Beispieltexte mit "Bedienungspersonal"

Bedienungspersonal vor Beginn der Arbeiten informierenPrzed rozpoczęciem prac należy poinformować operatorów maszyny.
Bedienungspersonal vor Beginn der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten informierenPoinformować personel obsługi przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych
Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informierenPrzed przystąpieniem do prac specjalnych i zabiegów konserwacyjnych należy uprzedzić personel obsługujący maszynę!
Anforderungen an das BedienungspersonalWymogi wobec operatorów maszyny
Arbeitsplätze für das Bedienungspersonalstanowiska pracy dla personelu obsługi
Vermietung von Baumaschinen und -geräten mit BedienungspersonalWynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską
Vermietung von Bau- oder Abrissmaschinen und -geräten ohne Bedienungspersonal (s. 71.32)wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz do wyburzeń bez obsługi operatorskiej, zob. 71.32
Das Mieten von Computern ohne Bedienungspersonal ist inbegriffen in Operationelles Leasing.Leasing komputerów bez operatora jest uwzględniony w leasingu operacyjnym.
Beschreibung des Arbeitsplatzes, der voraussichtlich vom Bedienungspersonal eingenommen wirdOpis przewidzianego stanowiska pracy operatora
soweit erforderlich, hat der Betreiber das Bedienungspersonal zum Tragen von Schutzkleidung zu verpflichtenUżytkownik maszyny jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom wymaganego ubrania ochronnego.
anzulernendes Bedienungspersonal darf zunächst nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person an der Maschine arbeitenOperatorzy maszyny będący w trakcie zaznajamiania się z maszyną mogą ją obsługiwać tylko pod nadzorem doświadczonego pracownika.
das Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Einstell-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten informierenJeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z regulacją i ustawianiem maszyny oraz jej naprawą i konserwacją należy o tym poinformować operatorów maszyny.
in diesem Fall ist das Bedienungspersonal mit entsprechenden Schutzausrüstungen oder Schutzmaßnahmen durch den Betreiber abzusichernW tym przypadku użytkownik powinien zapewnić personelowi obsługi odpowiednie wyposażenie lub środki ochronne.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die jeweiligen Befugnisse des Bedienungspersonals sind klar festzulegennależy jednoznacznie określić zakres odpowiedzialności operatorów maszyny.
Unterweisung des Bedienungspersonals in die Betriebsabläufe des LasersSzkolenie pracowników obsługi w zakresie trybów roboczych lasera
das Bedienungspersonal hat darauf zu achten, dass sich keine unbefugten Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhaltenOperatorzy maszyny mają obowiązek zwracania uwagi, aby w strefie roboczej maszyny nie przebywały żadne osoby postronne.
Reinigungs-, Schmier- und Wartungsarbeiten dürfen nur von befugtem Bedienungspersonal durchgeführt werden - die Betriebsanweisungen sind genau einzuhaltenCzyszczenie, smarowanie maszyny, prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie upoważniony personel obsługi; należy przy tym dokładnie przestrzegać instrukcji operacyjnych.
Hierzu zählen auch Zahlungen für operationelles Leasing von Ausrüstungen anderer Arten ohne Bedienungspersonal, darunter Computer oder Telekommunikationsausrüstungen.Obejmują także płatności w ramach leasingu operacyjnego związane z innymi typami sprzętu bez operatora, w tym komputery i sprzęt telekomunikacyjny.
für das Bedienungspersonal entfallen Schutzmaßnahmen bei bestimmungsgemäßem Betrieb des Lasers, wenn die geltenden Bestimmungen für den Betrieb einer Lasereinrichtung erfüllt sind, d. h. die Lasereinrichtung als Lasereinrichtung Laser Klasse 1 zugeordnet W przypadku pracowników obsługi nie znajdują zastosowania środki ochronne, o ile laser będzie pracował w trybie normalnym i spełnione zostały wszelkie warunki pracy, to znaczy wtedy, gdy cała instalacja laserowa będzie mogła zostać zakwalifikowana do klas