"Baugruppen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Baugruppenzespoły

Beispieltexte mit "Baugruppen"

Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für FlugschreiberZespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do urządzeń rejestrujących dane lotu
Vor Transport sind alle beweglichen Baugruppen zu sichernPrzed transportem należy zabezpieczyć wszelkie ruchome zespoły maszyny
Module oder Baugruppen zum schnellen Schalten mit allen folgenden Eigenschaften:Moduły lub zespoły do szybkiego przełączania funkcji posiadające wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne:
größere Baugruppen beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen befestigen und sichernPodczas wymiany większe podzespoły należy starannie zamocować na podnośnikach i zabezpieczyć.
Trotz abgeschaltetem Hauptschalter stehen im Schaltschrank noch folgende Baugruppen unter SpannungPomimo wyłączonego włącznika głównego, następujące instalacje i zespoły pozostaną jeszcze pod napięciem
größere Baugruppen bei der Demontage sorgfältig an Hebewerkzeugen befestigen und gegen Herabfallen sichernPrzy demontażu większe części maszyny należy starannie przymocować do urządzeń podnośnikowych i zabezpieczyć je przed upadkiem.
größere Baugruppen sind bei der Demontage sorgfältig an Hebewerkzeugen zu befestigen und gegen Herabfallen zu sichernPrzy demontażu większe części maszyny należy starannie przymocować do urządzeń podnośnikowych i zabezpieczyć przed upadkiem.
Radarsysteme, -geräte und Baugruppen mit einer der folgenden Eigenschaften sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:Systemy, urządzenia i zespoły radarowe o jednej z wymienionych poniżej cech charakterystycznych oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Baugruppenübersichtprzegląd zespołów maszyny
Fremdbaugruppenzespoły obce
Funktionsbaugruppenzespoły funkcjonalne
Baugruppen-Bezeichnungnazwa zespołu konstrukcyjnego
Baugruppen-Nr.nr zespołu konstrukcyjnego
Baugruppenzeichnungen und Stücklistenrysunki zespołów konstrukcyjnych i zestawienia elementów
Stückliste und BaugruppenzeichnungenWykaz części i rysunki zespołów
Stücklisten mit BaugruppenzeichnungenZestawienia części z nazwami zespołów
Grenzwert für Störstrahlungen von elektrischen/elektronischen UnterbaugruppenGranica emisji promieniowanych z PZE
Verfahren zur Messung breitbandiger elektromagnetischer Störstrahlungen von elektrischen/elektronischen UnterbaugruppenMetoda pomiaru promieniowanej emisji elektromagnetycznej szerokopasmowej z podzespołów elektrycznych/elektronicznych
Verfahren zur Prüfung der Störfestigkeit und der Störungsaussendungen von elektrischen/elektronischen UnterbaugruppenMetoda(-y) badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na stany przejściowe oraz emisji stanów przejściowych z tych podzespołów
Die Baugruppenlänge muss beibehalten werden.Konieczne jest zachowanie długości podzespołu.
die Maschinenbaugruppen müssen fest verschraubt seinzespoły konstrukcyjne maszyny powinny zostać należycie przykręcone.
die Betriebsanleitungen der Baugruppen-Lieferanten befinden sich im AnhangW załączniku znajdują się instrukcje obsługi dostawców podzespołów.
Verstellpropeller und Nabenbaugruppen mit einer Leistung größer als 30 MW,Śruby napędowe o regulowanym skoku oraz zespoły piast do śrub o mocy nominalnej powyżej 30 MW;
zusammengesetzte elektronische Schaltungen (Baugruppen) für Geräte der Unterposition 85044030Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 85044030
nicht erfassten elektronischen Bauteilen, "elektronischen Baugruppen" oder integrierten Schaltungen,Nieobjętych kontrolą elementów elektronicznych, "zespołów elektronicznych" lub układów scalonych;
zusammengesetzte elektronische Schaltungen (Baugruppen) zum Einbau in automatische DatenverarbeitungsmaschinenPodzespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych