"Bandbreite" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Bandbreiteszerokość taśmy
Bandbreitegranice wahań kursów
Bandbreiterozpiętość

Beispieltexte mit "Bandbreite"

Bandbreite größer als 4 MHz je elektronischem Kanal oder je Spur,Szerokość pasma powyżej 4 MHz na kanał elektroniczny lub ścieżkę;
Bandbreite größer als 2,5 GHz beim Einsatz von analogen Techniken,Stosujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
mit Schneckengewinde nach DIN 3017-1, Bandbreite 12 mmz przekładnią ślimakową według DIN 3017-1
Frequenz-Nebenkeulendämpfung größer als 55 dB und Bandbreite größer als 50 MHz,Tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 55 dB i szerokość pasma większa, niż 50 MHz.
Die aktuellen Ergebnisse der Sicherungsbeziehung liegen innerhalb einer Bandbreite von 80-125 Prozent.Rzeczywiste poziomy zabezpieczenia mieszczą się w przedziale od 80 % do 125 %.
die Bandbreite der von dem Risikomessmodell erfassten Risiken und die Validierung etwaiger signifikanter Änderungen des Risikomessverfahrens;zakres ryzyka ujmowanego w modelu pomiaru ryzyka oraz zatwierdzanie wszelkich istotnych zmian w procesie zarządzania ryzykiem;
IAS 37, Paragraph 39 enthält eine Anwendungsleitlinie über die Ermittlung der bestmöglichen Schätzung innerhalb einer Bandbreite möglicher Ergebnisse.MSR 37, paragraf 39 zawiera wskazówki, w jaki sposób ustalić najlepsze oszacowanie w ramach przedziału możliwych wartości.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bildspeicher-Bandbreite = Datenrate × DatenbandbreitePrzepustowość bufora ramki = szybkość transmisji danych × szerokość danych
mit einer Sperrbandbreite kleiner als 0,5 % der Mittenfrequenz,Szerokość pasma środkowo-zaporowego poniżej 0,5 % częstotliwości nośnej.
mit einer Durchlassbandbreite größer als 0,5 % der Mittenfrequenz oderSzerokość pasma środkowo-przepustowego powyżej 0,5 % częstotliwości nośnej; lub
wird die Bildspeicher-Bandbreite in Gigabyte pro Sekunde (GB/s) ausgedrückt;przepustowość bufora ramki wyraża się w gigabajtach na sekundę (GB/s);
über mehr als ± 6,25 % der 'nominalen Betriebsfrequenz' abstimmbare Bandbreite;Umożliwiające przestrajanie pasma częstotliwości w zakresie powyżej ± 6,25 % od 'środkowej częstotliwości roboczej';
diskrete Grafikkarte(n) (dGfx) mit einer Gesamt-Bildspeicher-Bandbreite von mehr als 225 GB/s undsamodzielna karta grafiki/samodzielne karty grafiki (dGfx) zapewniająca/zapewniające przepustowość bufora ramki przekraczającą 225 GB/s; oraz
diskrete Grafikkarte(n) (dGfx) mit einer Gesamt-Bildspeicher-Bandbreite von mehr als 320 GB/s undsamodzielna karta grafiki/samodzielne karty grafiki (dGfx) zapewniająca/zapewniające przepustowość bufora ramki przekraczającą 320 GB/s; oraz
ist die Datenbandbreite die Bildspeicher-Datenbandbreite (FB-Datenbandbreite), ausgedrückt in bit (b);szerokość danych oznacza szerokość danych bufora ramki pamięci (FB), wyrażoną w bitach (b);