"Ausweisung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Ausweisungdeportacja

Beispieltexte mit "Ausweisung"

Ausweisung aus einer Wohnungeksmisja
im Rahmen der landwirtschaftlichen Flächen Ausweisung einer Flächennutzung im Umweltinteresse.utrzymywanie na użytkach rolnych obszaru proekologicznego.
Ergreifen der notwendigen Maßnahmen, um zu bilateralen Abkommen mit EU Mitgliedstaaten über die Ausweisung zu kommen.Należy podjąć niezbędne środki w celu umożliwienia zawarcia dwustronnych umów o ekstradycji z Państwami Członkowskimi UE.
den Rahmen für die Ausweisung weiterer gefährdeter Gebiete gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 dieses Artikels festzulegen;określających ramy, w których należy dokonywać wyznaczenia dalszych obszarów wrażliwych, o których mowa w ust. 1 akapit drugi niniejszego artykułu;
Ein Projekt musste aufgrund der laufenden Gespräche über die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten von der Liste gestrichen werden.Z powodu przeciągającej się dyskusji nad wyznaczeniem obszarów Natura 2000 jeden z projektów musiał zostać usunięty z listy.