"Aufteilung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Aufteilungpodział

Beispieltexte mit "Aufteilung"

TAC und AufteilungTAC i jego przydziały
Aufteilung der fangberechtigten Fischereifahrzeuge:Podział statków upoważnionych do połowów:
Aufteilung der Fanggenehmigungen auf die MitgliedstaatenRozdział upoważnień do połowów między państwami członkowskimi
Aufteilung der Versicherungsproduktion auf die VerwenderRozdział produkcji globalnej ubezpieczeń wśród użytkowników
Aufteilung von Partien in Teilpartien bei anderen ErzeugnissenPodział partii na podpartie w przypadku pozostałych produktów
Aufteilung der Gesamtmengen auf traditionelle und neue EinführerPodział całkowitych ilości pomiędzy tradycyjnych i nowych importerów
Aufteilung proportional zu den bei der Antragstellung beantragten Mengen ("Verfahren der gleichzeitigen Prüfung");metody proporcjonalnego podziału wnioskowanych ilości po złożeniu wniosków („metoda równoczesnego badania”);
Finanzmittel und ihre AufteilungŚrodki finansowe i ich podział
Erforderlichenfalls erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung einer neuen vorläufigen Aufteilung.W razie konieczności Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające nowy orientacyjny przydział.
Regionale Aufteilung der nationalen ObergrenzenRegionalny przydział pułapów krajowych
Vorläufige Aufteilung der Mittel für Horizont 2020:Orientacyjny podział budżetu programu „Horyzont 2020”:
I. INHABERSCHAFT AN RECHTEN SOWIE DEREN AUFTEILUNG UND AUSÜBUNGI. WŁASNOŚĆ, PRZYDZIAŁ I WYKONYWANIE PRAW
Maßnahmen zur Festsetzung und Aufteilung von Fangmöglichkeiten;środki w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów;
eine Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Maßnahmenarten;budżet w rozbiciu na rodzaje działań;
Zusätzliche Klassifikationen zur Aufteilung eines Gesamtwerts der beschriebenen Erscheinung.Dodatkowe klasyfikacje wykorzystywane do podziału całkowitej wartości opisywanego zjawiska.
eine Änderung des gesamten Unionsbeitrags oder seiner jährlichen Aufteilung auf Programmebene;zmiany wysokości całego wkładu unijnego lub jego rocznego podziału na poziomie programu;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Marktaufteilungpodział rynku
Arbeitsaufteilungpodział pracy
Geografisches Gitter mit ZonenaufteilungStrefowa siatka geograficzna
Auszahlung, Aufteilung, Einziehung und SicherheitsleistungenWypłata, podział, odzyskanie i zabezpieczenia
Er unterrichtet die Kommission über die Aufteilungsmethode.Państwo członkowskie informuje Komisję o metodzie przydziału.
Regeln über die in Abschnitt II Nummer 4 genannte Aufteilung;zasady rozdziału, o których mowa w pkt II pkt 4;
Zu jeder Rennmuttergesellschaft ist die Aufteilung in Tabelle 2 unten beschrieben:Podział w odniesieniu do każdej spółki dominującej działającej w sektorze wyścigów opisano w tabeli 2 poniżej:
ein Gesamtbetrag von 1347074499 EUR für das Teilprogramm „Umwelt“ mit folgender Aufteilung:ogólną kwotę w wysokości 1347074499 EUR przeznacza się na podprogram działań na rzecz środowiska i dzieli się ją w następujący sposób:
ein Gesamtbetrag von 449167501 EUR für das Teilprogramm „Klimapolitik“ mit folgender Aufteilung:ogólną kwotę w wysokości 449167501 EUR przeznacza się na podprogram działań na rzecz klimatu i dzieli się ją w następujący sposób:
Eine Beschreibung der eventuell vereinbarten Aufteilung von Fehlbeträgen oder Vermögensüberdeckungen bei:opis wszelkiego uzgodnionego przypisania niedoboru lub nadwyżki z tytułu: