"Arges" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
ArgesArdżesz

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Blechteil einlegen wie auf dem Bild dargestelltWłóż element blaszany w sposób przedstawiony na zdjęciu.
hier werden die Verbindungen der Anlage dargestelltTutaj są przedstawione połączenia urządzenia
optional Absperrschieber mit Nut (nicht dargestellt)Opcjonalna zasuwa zamykająca z wpustem (nie przedstawiona)
hier werden alle Projekte und die Details dargestelltSą tutaj widoczne wszystkie obiekty i informacje szczegółowe.
Bezeichnung des durch das soilThemeCoverage dargestellten Parameters.Nazwa parametru reprezentowanego przez »soilThemeCoverage«.
Diese Ausnahmebestimmungen sollten vereinfacht und klargestellt werden.Odstępstwa te należy uprościć i doprecyzować.
alles, was über die dargestellte bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehtWszystko, co wychodzi poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.