"Anmerkung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Anmerkunguwaga
Anmerkungadnotacja

Beispieltexte mit "Anmerkung"

Anmerkung 3: Länge als Länge über alles.“Uwaga 3: Długość definiowana jest jako długość całkowita (LOA).”
Anmerkung [7]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Uwaga [7]Nie trzeba analizować na zbożach.
Anmerkung [8]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Uwaga [8]Nie trzeba analizować na zbożach.
Anmerkung [9]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Uwaga [9]Nie trzeba analizować na zbożach.
Anmerkung 4: Das Vorhandensein eines Aromastoffes ist zulässig:Uwaga 4: obecność substancji aromatycznej dozwolona jest:
Anmerkung [9]Rückstandsdefinition: Prothioconazol (Prothioconazol-desthio).Uwaga [9]Definicja pozostałości: protiokonazol (protiokonazol-destio).
Anmerkung [7]Die entsprechende Rückstandsdefinition umfasst nur die Ausgangsverbindung.Uwaga [7]Definicja pozostałości ma zastosowanie tylko do związku macierzystego.
Frei formulierte Anmerkung zum Wert.Swobodna uwaga na temat wartości.
Gewebe im Sinne der Anmerkung 9 zu Abschnitt XITkaniny wyszczególnione w uwadze 9 do sekcji XI
Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem KapitelRoztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu
Siehe auch die Zusätzliche Anmerkung 2 zu Kapitel 17.Zob. także uwaga dodatkowa 2 do działu 17
Vorbehaltlich der Anmerkung 3 zu Kapitel 64 gelten als:Z uwzględnieniem uwagi 3 do niniejszego działu:
in Anmerkung 8 b) Ziffer 3 zu diesem Kapitel genannte WarenTowary wymienione w uwadze 8 b) 3) do niniejszego działu
klinische Abfälle gemäß der nachstehenden Anmerkung 6 a).odpadów szpitalnych zdefiniowanych poniżej w uwadze 6 a).

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Anmerkungenuwagi
Anmerkungen aktiver FilmstudiosUwagi zgłoszone przez studia filmowe prowadzące działalność
Anmerkungen / WartungsrichtlinienUwagi / wytyczne serwisowania
Anmerkungen zu UmkehrwärmepumpenUwagi dotyczące odwracalnych pomp ciepła
Anmerkungen nationaler FilmförderungsstellenUwagi krajowych organów do spraw finansowania filmów
Anmerkungen Irlands zur Stellungnahme DritterUwagi Irlandii dotyczące uwag strony trzeciej
Anmerkung: Geräuscharme Lager: Siehe Teil IA.N.B.: Dla łożysk bezgłośnych patrz uregulowania dotyczące towarów wojskowych
Anmerkung: Von den Mitgliedstaaten zu bewerten.Uwaga: podlega/podlegają ocenie państw członkowskich.
Anmerkung: Unternummer 2A001a erfasst nicht Kegelrollenlager.Uwaga: Pozycja 2A001.a. nie obejmuje kontrolą łożysk z wałeczkami stożkowymi.
Anmerkungen des EU-Validierungsprüfers für die LuftsicherheitUwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa
Anmerkung: Nummer 1C233 erfasst nicht Thermolumineszenz-Dosimeter.Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolą dozymetrów termoluminescencyjnych.
Anmerkung: Autopiloten für Unterwasserfahrzeuge: Siehe Kategorie 8.N.B.: W przypadku automatycznych pilotów do pływających jednostek podwodnych sprawdź także Kategorię 8.
in Anhang 7 allgemeine Anmerkungen.w załączniku 7 – wszelkie uwagi ogólne.
nimmt die Anmerkungen dieser Länder zur Kenntnis:odnotowuje uwagi tych krajów:
Waren, die von Anmerkung 2 zu Kapitel 95 erfasst sind;artykułów objętych uwagą 2 do działu 95;
Es sollten zwei weitere Anmerkungen berücksichtigt werden.Należy uwzględnić dwa dalsze komentarze.
wasserfreies Pyridin für die Chromatographie (Anmerkung 5).Bezwodnik pirydyny do chromatografii (zob. uwaga 5).
Er begleitet die infolge seiner Anmerkungen ergriffenen Maßnahmen.Monitoruje on działania podjęte w następstwie tych uwag.
Rohrzucker im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 2 zu diesem KapitelCukier trzcinowy wymieniony w uwadze 2 do podpozycji do tego działu