"Anhang" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Anhangzałącznik

Beispieltexte mit "Anhang"

siehe Anhangpatrz załącznik)
ANHANG IH WCPFC-ÜbereinkommensbereichZAŁĄCZNIK IH Obszar objęty konwencją WCPFC
Anhang C wird geändert.Dodatek C został zmieniony.
Anhang 6 — FarbmerkmaleZałącznik 6 – Specyfikacja kolorymetryczna
Anhang VI wird gestrichen.skreśla się załącznik VI;
ANHANG I — FahrzeugeinstufungZAŁĄCZNIK I — Klasyfikacja pojazdów
Anhang 11 — FarbbeständigkeitZałącznik 11 – Trwałość koloru
ANHANG IX — EntsprechungstabelleZAŁĄCZNIK IX — Tabela korelacji
Anhang (Montagezeichnungen, Stücklisten etc.)Załącznik (rysunki montażowe, specyfikacje materiałowe itp.)
siehe Anschlussplan im Anhangpatrz schemat przyłącza w załączniku
Siehe die Anlage zu diesem Anhang.Zob. dodatek do niniejszego załącznika.
die Konformitätserklärung ist im AnhangDeklaracja zgodności znajduje się w załączniku.
Dieser Beschluss stützt sich auf die Annahmen im Anhang.Niniejsza decyzja opiera się na założeniach określonych w załączniku.
ein Muster eines aktionierten Fahrzeuges ist ebenfalls im Anhangwzór pojazdu będącego przedmiotem akcji znajduje się w załączeniu!
die Betriebsanleitungen der Baugruppen-Lieferanten befinden sich im AnhangW załączniku znajdują się instrukcje obsługi dostawców podzespołów.
Pneumatikanschlüsse der Steuerungsanlage an die Vertikalschutztür anschließen, siehe hierzu Pneumatikschaltplan im AnhangPodłączyć przyłącza pneumatyczne do pionowych drzwi ochronnych, patrz schemat instalacji pneumatycznej w załączniku.
Preislisten ( Anhang )Cenniki (złącznik)
Änderung von Anhang IZmiana załącznika I
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.Kontyngent taryfowy WTO: zob. załącznik 7.
Artikel oder Anhang dieser VerordnungArtykuł niniejszego rozporządzenia lub załącznik do niego
Energieeffizienzklasse gemäß Anhang VI;klasa efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem VI;
Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI.“dodatki paszowe wymienione w załączniku VI.”;
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang I, Anhang II)Inne przedsiębiorstwa współpracujące (załącznik I, załącznik II)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kernkraftwerke (Anhang II)Elektrownie jądrowe (załącznik II)
Anhang 4 - Fotometrische MessungenZałącznik 4 – Pomiary fotometryczne
Anhang IJ erhält folgende Fassung:załącznik IJ otrzymuje brzmienie:
Anhang 3 — Fotometrische MessungenZałącznik 3 – Pomiary fotometryczne
Anhang III erhält folgende Fassung:załącznik III otrzymuje brzmienie:
Anhang XVIIa erhält folgende Fassung:załącznik XVIIa otrzymuje brzmienie:
Anhang 7 — Photometrische AnforderungenZałącznik 7 – Specyfikacja fotometryczna
Anhang II Steigfähigkeit von GeländefahrzeugenZałącznik II Zdolność pokonywania nachylenia przez pojazdy terenowe.
Gegenstand dieses Anhangs sindKwestie poruszone w niniejszym regulaminie obejmują:
Im Anhang wird Folgendes angefügt:do załącznika dodaje się, co następuje:
Im Anhang I aufgeführte UnternehmenPrzedsiębiorstwa wymienione w załączniku I
Datenübernahme aus Anhang IV Punkt 2.Dane przeniesione z pkt 2 załącznika IV.
für Beschaffungsstellen gemäß Anhang 1:w odniesieniu do podmiotów zamawiających objętych załącznikiem I:
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang 1)Inne przedsiębiorstwa współpracujące (załącznik 1)
Im Anhang aufgeführte mitarbeitende HerstellerProducenci współpracujący wymienieni w załączniku