"Absicherung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Absicherungzabezpieczenie

Beispieltexte mit "Absicherung"

Die Wirksamkeit der Absicherung wird im Allgemeinen verbessert:Generalnie, efektywność zabezpieczenia będzie zwiększona:
Finanzielle Absicherung für den Umgang mit herrenlosen StrahlenquellenFinansowe zabezpieczenie źródeł niekontrolowanych
Anerkennungsfähigkeit von Garantien als Absicherung ohne SicherheitsleistungUznawanie gwarancji jako ochrony kredytowej nierzeczywistej
Derivate, die ein Währungsrisiko beinhalten, dürfen nur zu Absicherung eingesetzt werden.Instrumenty pochodne powodujące powstanie ekspozycji w walutach obcych mogą być wykorzystywane jedynie do zabezpieczenia pozycji.
Ausführlicher dargestellt wird eine Absicherung von Zahlungsströmen folgendermaßen bilanziert:Dokładniej rzecz ujmując, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych postępuje się w następujący sposób:
Institute dürfen Garantien als anerkennungsfähige Absicherung ohne Sicherheitsleistung verwenden.Instytucje mogą wykorzystywać gwarancje jako uznaną ochronę kredytową nierzeczywistą.
Demzufolge stellt solch eine Sicherungsbeziehung eine Absicherung des beizulegenden Zeitwertes dar.W związku z powyższym, takie zabezpieczenie jest zabezpieczeniem wartości godziwej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

G dem Nominalbetrag der Absicherung,G kwota nominalna ochrony kredytowej;
der Laufzeit des Index-Absicherungsgeschäfts.zapadalność zabezpieczenia indeksowanego.
Anerkennung von Absicherungen über KreditderivateOdpis z tytułu zabezpieczenia kredytowymi instrumentami pochodnymi
Anerkennung von Absicherungen im internen IRC-ModellUznawanie zabezpieczeń w modelu wewnętrznym IRC
Risikosteuerung und -absicherung über Marktgeschäfte,zarządzanie ryzykiem i zapewnienie pokrycia ryzyka poprzez transakcje rynkowe;
ob die betreffende Absicherungsstrategie dynamisch oder statisch ist.czy przyjęta strategia zabezpieczająca jest dynamiczna czy statyczna.
dem Sicherungsgeber die einseitige Kündigung der Kreditabsicherung ermöglichen würde,umożliwiałyby dostawcy ochrony jednostronne wypowiedzenie umowy o ochronę;