"Abbildung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Abbildungilustracja

Beispieltexte mit "Abbildung"

Abbildung mit Optionenrysunek z wyposażeniem specjalnym
Abbildung mit optionaler Auslaufrinne und Sicherheitsverriegelung.Ilustracja z opcjonalną rynną wylotową oraz blokada bezpieczeństwa.
von der Größe der Abbildungrozmiaru wizerunku; lub
schriftlich notiert werden muss der Projektname, die Projekt-Nr., die Messwerte, das Datum, der Datensatz, und der Datentransfer, siehe AbbildungPisemnemu dokumentowaniu podlegać będą: nazwa projektu, numer projektu, wartości pomiarowe, data, treść danych oraz transfer danych - patrz ilustracja
Weiter in Anlage 4 Abbildung 4/2Przejdź do rysunku 4/2 w dodatku 4
Diese Frequenzen sind in der Abbildung definiert.Częstotliwości te są określone na rysunku.
Die Messgrößen sind in der Abbildung 10/1 dargestellt.Przykładowy wykres parametrów pomiarowych znajduje się na rysunku 10/1.
Die Abbildung ist in ein Quadrat von 74x74 mm eingepasst.Rysunek wpisany jest w kwadrat o boku 74 mm.
Die folgenden Abkürzungen werden in Abbildung 1 verwendet:Na rysunku 1 zastosowano następujące skróty:
Die Messungen sind wie in der Abbildung dargestellt durchzuführen.Pomiary należy przeprowadzać zgodnie z rysunkiem.
Die folgende Abbildung illustriert die in diesem Anhang enthaltenen Definitionen:Następujący wykres stanowi ilustrację definicji zawartych w niniejszym załączniku:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Abbildungsverzeichnisspis ilustracji
Abbildungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.Ilustracje i rysunki mogą różnić się od rzeczywistości.
gegebenenfalls Abbildungen dieser Waren.w stosownych przypadkach należy załączyć fotografie towarów.
Die Abbildungen dienen nur zur Information.Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Anlage 3 Abbildungen zur ManövrierfähigkeitDodatek 3 Rysunki dotyczące wymogów w zakresie zwrotności.
Anbauschema (siehe die nachstehende Abbildung)Układy (zob. rysunek poniżej)
Die Abbildungen dienen lediglich der Information.Fotografie mają charakter wyłącznie informacyjny.
Horizontalwinkel: (siehe die nachstehende Abbildung)Kąty poziome: (zob. rysunek poniżej)
Der Antragsteller übermittelt gegebenenfalls Abbildungen dieser Waren.W stosownych przypadkach wnioskodawca dostarcza fotografie towarów.