"empfohlen" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
empfohlenaanbevolen

Beispieltexte mit "empfohlen"

Empfohlen wird eine Sonde aus rostfreiem Stahl mit geschlossenem Ende und mehreren Löchern.Een roestvrijstalen rechte sonde met een gesloten uiteinde, voorzien van een aantal gaatjes, wordt aanbevolen.
Empfohlen wird eine vierundzwanzigstündige Probenahme auch für die Messung der Arsen-, Kadmium- und Nickelkonzentrationen.Bemonstering gedurende 24 uur is eveneens aan te bevelen voor het meten van arseen-, cadmium- en nikkelconcentraties.
Ein gattungsmäßiges Symbol wird empfohlen.In dat geval wordt het gebruik van een generiek symbool aanbevolen.
Es werden ein oder zwei Tiere pro Dosisgruppe empfohlen.Aanbevolen wordt per dosisgroep een of twee dieren te gebruiken.
Für den Informationsmodus werden die gleichen Bereiche empfohlen.Voor de informatiemodus worden dezelfde afstandsbereiken aanbevolen.
Bei der konkreten Entscheidung für Messinstrumente wird Vorsicht empfohlen.Bij de selectie van een bepaald meetinstrument is uiterste zorgvuldigheid geboden.
Die Angabe der Station ist nicht vorgeschrieben, wird aber dringend empfohlen.Vermelding van het meetstation is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen.
Für besonders hitzeempfindliche Futtermittel wird manuelles Zerkleinern empfohlen.Voor diervoeders die bijzonder gevoelig zijn voor warmte wordt malen met de hand aanbevolen.
Daher wird eine Beheizung und/oder Isolierung des Tunnels innerhalb der oben angegebenen Grenzwerte empfohlen.Derhalve wordt aanbevolen, de tunnel binnen de bovenstaande grenswaarden te verwarmen en/of te isoleren.
und mindestens eine der folgenden Erklärungen (obwohl beide empfohlen werden):En ten minste een van de volgende verklaringen (hoewel beide worden aangemoedigd):
Alle Schmiermittel müssen vom Fahrzeughersteller empfohlen sein und im Gutachten angegeben werden.Alle door de voertuigfabrikant aanbevolen smeermiddelen moeten worden gebruikt en in het testrapport worden vermeld.
Es wird Ihnen mit Nachdruck empfohlen den Antrag auf Tätigwerden für alle Mitgliedstaaten zu stellen.Aangeraden wordt een verzoek om optreden in de dienen in elke lidstaat.
Den Mitgliedstaaten wird empfohlen zu verlangen, dass die erforderliche Deckung nach dem Commitment Approach berechnet wird.De lidstaten wordt aanbevolen te verlangen dat het dekkingsniveau wordt berekend volgens de benadering op basis van de aangegane verplichtingen.
Es wird bei Wartung, Reparatur, Einstell- und Montagearbeiten empfohlen – Leitern, Fahr- oder Montagegerüste nach der DIN EN 131, Teil 1, Teil 2, sowie der BGV D 36 zu verwenden.Het wordt aanbevolen om bij onderhoud, reparatie, instel- en montagewerkzaamheden gebruik te maken van ladders, rolsteigers of opbouwsteigers conform DIN EN 131, deel 1 en 2, en tevens conform BGV D 36

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

empfohlenes Schmierfettaanbevolen smeervet
empfohlenes Hydraulikölaanbevolen hydrauliekolie
empfohlene Messzykluszeitaanbevolen meetinterval
empfohlene Reinigungsmittelaanbevolen reinigingsmiddelen
empfohlene Sendeimpulslängeaanbevolen zendimpulslengte
Empfohlene Dosis je kg Alleinfuttermittel:Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:
Empfohlene Dosis je kg Alleinfuttermittel: 10 IUAanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 10 IU
Empfohlene Höchstdosis je kg Alleinfuttermittel:Aanbevolen maximumdosis per kg volledig diervoeder voor:
Empfohlene Dosis je kg Alleinfuttermittel: 5 × 108 FU“.Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 5 × 108 FU”.
Empfohlene Geräte für die Probenahme fester FuttermittelAanbevolen apparatuur voor de bemonstering van vaste diervoeders
Empfohlene Ruhezeit zwischen Entladeschluss und Ladebeginn: …Aanbevolen rustperiode tussen het einde van de ontlading en het begin van het opladen: …
Empfohlene Dosis je kg Alleinfuttermittel: 560-840 TXU/250-375 TGU.Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 560-840 TXU/250-375 TGU.
Vom Hersteller empfohlener Kraftstoff: …Door de fabrikant aanbevolen brandstof: …
die vom Hersteller empfohlene Drehzahl plus 250 min– 1;het door de fabrikant aanbevolen toerental min 250 toeren per minuut;
Es wird empfohlen, die Standard-Einstellungen beizubehalten.Er wordt aanbevolen de standaard instellingen te behouden.
Die auf dem Etikett empfohlene Tagesdosis ist 2 × 2 Kapseln.De op het etiket vermelde aanbevolen dagelijkse dosis bedraagt twee capsules tweemaal daags.
Die empfohlenen Referenzsubstanzen sind in Tabelle 1 aufgeführt.De aanbevolen referentiestoffen worden vermeld in tabel 1.
Der empfohlene koordinierte Kontrollplan umfasste zwei Maßnahmen.Het aanbevolen gecoördineerde controleplan bestond uit twee acties.
Die empfohlenen Zellbehandlungspläne sind in Tabelle 1 aufgeführt.De voorgestelde celbehandelingsschema's zijn weergegeven in tabel 1.