"anwesend" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

anwesendaanwezig

Beispieltexte mit "anwesend"

Ablagetisch anwesendoplegtafel aanwezig
Personen, die bei der Öffnung anwesend sein dürfen.personen die bij de opening worden toegelaten.
Gegebenenfalls Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen.Indien van toepassing, personen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten.
muss der amtliche Tierarzt bei der Fleischuntersuchung nicht jederzeit anwesend sein,hoeft de officiële dierenarts niet voortdurend aanwezig te zijn tijdens de postmortemkeuring, indien
Die Plenarversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.De beraadslagingen van de voltallige vergadering zijn geldig indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
Auch wenn die amtliche Probe automatisch entnommen wird, muss ein Inspektor anwesend sein.Zelfs als het officiële monster automatisch wordt genomen, is de aanwezigheid van een inspecteur noodzakelijk.
Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.Het quorum is bereikt indien ten minste de helft van de leden van het bureau aanwezig is.
Eine Fachkommission ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist.Binnen een commissie is het quorum bereikt wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig is.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Beide Erkennungen „Ablagetisch anwesend“ sind aktivBeide herkenningen „Oplegtafel aanwezig“ zijn actief
Sind weniger als zehn Mitglieder anwesend, kann der Vorsitzende die Beschlussunfähigkeit feststellen.Als minder dan tien leden aanwezig zijn, kan de voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt.
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.Het Comité kan rechtsgeldig besluiten nemen als meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
muss der amtliche Tierarzt zum Zeitpunkt der Schlachttieruntersuchung im Schlachthof nicht anwesend sein, wennhoeft de officiële dierenarts niet aanwezig te zijn tijdens de antemortemkeuring in het slachthuis indien;
Über alle Verfahrensfragen wird mit der einfachen Mehrheit der in der Sitzung anwesenden Mitglieder beschlossen.Alle procedurekwesties worden geregeld met een gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige leden.
Die Fachgruppen sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder anwesend oder vertreten ist.De gespecialiseerde afdelingen zijn bevoegd besluiten te nemen indien meer dan de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt door een ander lid.
Die vom Plenum getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofs sind nur dann gültig, wenn siebzehn Richter anwesend sind.“De in voltallige zitting genomen beslissingen van het Hof zijn geldig wanneer zeventien rechters tegenwoordig zijn.”.