"Zollsatz" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Zollsatzdouanerechten

Beispieltexte mit "Zollsatz"

Zollsatz des GZTrechten van het GDT
Zollsatz UR/Tonne NettogewichtAntidumpingrecht (EUR per ton nettogewicht)
Autonomer Zollsatz (%)Autonoom recht (%)
Geltender Zollsatz [1]Toepasselijk recht [1]
Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
Zollsatz (autonom und vertragsmäßig)Recht (autonoom en conventioneel)
Innerhalb des Kontingents geltender ZollsatzToepasselijk recht binnen het contingent
Im Rahmen des Kontingents geltender ZollsatzRecht dat van toepassing is binnen het contingent
Die Lizenz enthält in Feld 24 den geltenden ermäßigten Zollsatz.In vak 24 van het certificaat wordt het toe te passen verlaagde recht vermeld.
Der spezifische Zollsatz ist anwendbar.Het specifieke recht is van toepassing.
Daher sollte ein fester Zollsatz festgesetzt werden.Derhalve moet het recht bestaan uit een vast bedrag.
Zu zolltechnischen Zwecken beträgt der Zollsatz Null.Voor technisch gebruik bedraagt het douanerecht nul.
Der spezifische Zollsatz wurde auf 352 EUR/Tonne festgesetzt.Het specifieke recht werd vastgesteld op 352 EUR per ton.
Dementsprechend gilt für Interpipe nunmehr ein Zollsatz von 17,7 %.Bijgevolg bedraagt het antidumpingrecht voor Interpipe thans 17,7 %.
Der Zollsatz für geschälten Reis (KN-Code 100620) beträgt 65 EUR/t.Het invoerrecht voor gedopte rijst (GN-code 100620) bedraagt 65 EUR/t.
Es ist daher angezeigt, den autonomen Zollsatz für Flugturbinenkraftstoff auszusetzen.Het verdient daarom aanbeveling het autonome douanerecht voor reactiemotorbrandstof te schorsen.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Autonomer Zollsatz: 16.Autonoom douanerecht: 16.
Autonomer Zollsatz: frei.“Autonoom douanerecht: vrij.”.
Der Zollsatz für geschliffenen Reis (KN-Code 100630) beträgt 175 EUR/t.Het invoerrecht voor witte rijst (GN-code 100630) bedraagt 175 EUR/t.
Für Einfuhren im Rahmen des autonomen Kontingents beträgt der Wertzollsatz 9,6 %.Het ad-valoremrecht voor de in het kader van het autonome contingent ingevoerde producten bedraagt 9,6 %.
Dieser Wertzollsatz ist autonom auf unbestimmte Zeit auf 9 % ermäßigt (Aussetzung).Dit waarderecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, verlaagd tot 9 % (schorsing).
Auf über das Kontingent hinausgehende Mengen wird der Zollsatz in Anhang I angewendet.Voor de hoeveelheid waarmee het contingent wordt overschreden, gelden de in bijlage I vermelde rechten.
Im Rahmen dieses Kontingents wird der anwendbare Zollsatz auf 6 % des Zollwerts festgesetzt.In het kader van dit contingent wordt een douanerecht van 6 % ad valorem toegepast.
Autonomer Zollsatz: 10,5 %.Vertragsmäßiger Zollsatz:aus Gewirken oder Gestricken: 12 %,andere: 10,5 %.Autonoom douanerecht: 10,5 %.Conventioneel douanerecht:van brei- of haakwerk: 12 %,andere: 10,5 %.
Auf außerhalb des Zollkontingents eingeführte Mengen wird ein Präferenzzollsatz von 0,047 EUR/Liter erhoben.Voor ingevoerde hoeveelheden die de omvang van het contingent te boven gaan, geldt een preferentieel recht van 0,047 EUR/liter.