"Wettbewerbsbeschränkung" auf Niederländisch


Wettbewerbsbeschränkungconcurrentiebeperking

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Wettbewerb und staatliche Beihilfen Anwendung der Vorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Mededinging en staatssteun Uitvoeren van wetgeving tegen de beperking van de mededinging.
Begrenzung von wettbewerbsbeschränkungen und gewährleistung eines wettbewerbsbestimmten bankensektorsConcurrentievervalsing beperken en zorgen voor een concurrerende banksector
Wettbewerb und staatliche Beihilfen Verabschiedung von Rechtsvorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Mededinging en staatssteun Goedkeuren van wetgeving tegen de beperking van mededinging.
keine sonstigen Wettbewerbsbeschränkungen bewirken, die zur Verwirklichung der Ziele der GFP nicht unbedingt erforderlich sind.geen andere concurrentiebeperkingen teweegbrengen die niet van essentieel belang zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het GVB.
Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsbeschränkungen sollten die Chancen auf die Wiederherstellung der Rentabilität der Bank nicht schmälern.Maatregelen om de concurrentievervalsing te beperken, mogen de vooruitzichten op herstel van de levensvatbaarheid van de bank niet in gevaar brengen.