"Unterschrift" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Unterschrifthandtekening

Beispieltexte mit "Unterschrift"

Firmenstempel, Unterschriftfirmastempel, handtekening
Unterschrift und StempelHandtekening en stempel
Unterschrift des AntragstellersHandtekening van de aanvrager
Unterschrift der Geschäftsleitungfirma del legale rappresentante
Feld 3: UnterschriftVak 3: Handtekening
Datum und UnterschriftDatum en handtekening
Unterschrift der Inhaber der EntscheidungHandtekening van de houder van het besluit
Unterschrift und Stempel (oder gedrucktes Siegel)Handtekening en stempel (of gedrukt zegel)
Unterschrift des ICCAT-Beobachters (gegebenenfalls).Handtekening van de ICCAT-waarnemer (in voorkomend geval):
Unterschrift und/oder Dienstsiegel des Ursprungsgerichts:Handtekening en/of stempel van het gerecht van herkomst:
Unterschrift (des Handlungsbevollmächtigten des unter Punkt 1.1 genannten Unternehmens)Handtekening (van de persoon die bevoegd is om namens de in punt 1.1. genoemde fabrikant te handelen).
Unterschrift und Amtssiegel (ausgenommen Prägestempel) müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen.De kleur van de handtekening, en het stempel indien het niet in reliëf is aangebracht, moeten verschillen van die van de gedrukte tekst.
Datum und Unterschrift des Einführers.de datum en de handtekening van de importeur.
die Unterschrift des Präsidenten der EZB.de handtekening van de president van de ECB.
Ort, Datum und Unterschrift des Beschwerdeführers“Plaats, datum en handtekening van de indiener van de klacht”
Name, Mitgliedstaat und Unterschrift der abschreibenden BehördeNaam, lidstaat, handtekening en stempel van de afschrijvende autoriteit
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mich verpflichte:Door te tekenen verklaar ik:
Ohne Unterschrift des Eigentümers ist die Bescheinigung ungültig.Het certificaat is ongeldig als de handtekening van de eigenaar ontbreekt.
Durch Unterschrift und Dienstsiegel der ausstellenden Behörde zu bestätigen(Te valideren met de handtekening en de stempelafdruk van de instantie van afgifte)

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Bildunterschriftonderschrift bij afbeelding
Bildunterschriftenonderschriften bij afbeeldingen
Name und Unterschrift der für den Lieferanten zeichnungsberechtigten Person;de identificatie en handtekening van de persoon die gemachtigd is om de leverancier te binden;
Stempel und Unterschrift des amtlichen Tierarztes/der amtlichen Tierärztin (1)Stempel en handtekening van de officiële dierenarts (1)
Die Farbe der Unterschrift muss sich von derjenigen des Vordrucks unterscheiden.De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst..
Der Kommandant hat seine Zustimmung durch Unterschrift oder Gleichwertiges anzugeben.De gezagvoerder dient deze documentatie voor aanvaarding van zijn handtekening of een gelijkwaardig teken te voorzien.
Name (Druckbuchstaben), Siegel, Amtsbezeichnung und Unterschrift der zuständigen BehördenNaam (in hoofdletters), stempel, functie en handtekening van de bevoegde autoriteit
Sichtvermerk der zuständigen BehördeDatum: (Unterschrift)(Dienststempel)Original für den Inhaber11Visum van de bevoegde autoriteitDatum: (Handtekening)(Stempel)Exemplaar voor de houder11
Name und Unterschrift Kapitän des übernehmenden Schiffes (Schlepper, Verarbeitungsschiff, Transportschiff):Naam en handtekening kapitein ontvangend vaartuig (sleepvaartuig/vaartuig voor visverwerking/transportvaartuig):