"Standort" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Standortstandplaats
Standortlocatie
Standortstandplaats / locatie

Beispieltexte mit "Standort"

Standort speichernstandplaats opslaan
Standort bearbeitenstandplaats bewerken
Standort des BetriebsLigging van het bedrijf
Neuen Standort anlegennieuwe standplaats aanmaken
Standort am Ende der täglichen Arbeitszeit.de plaats van het einde van de dagelijkse werktijd.
Standort zu Beginn der täglichen Arbeitszeit;de plaats van het begin van de dagelijkse werktijd;
Standort des Kreditnehmers (falls nicht mit dem Käufer identisch)Adres van de kredietnemer (indien afwijkend van dat van de afnemer)
Standort von für Verkehrsteilnehmer in Notsituationen bestimmten Telefonen in einem Behälter oder auf einer Säule.Locatie van in een kast of aan een paal geïnstalleerde telefoons die door automobilisten kunnen worden gebruikt in noodsituaties.
Standort und Mindestanzahl der Probenahmestellen für die Messung der Immissionskonzentrationen und der AblagerungsratenPlaatsing van en minimumaantal monsternemingspunten voor het meten van concentraties in de lucht en deposities
Anwesenheit von Tieren am Standort.Aanwezigheid van dieren op de site.
Anwesenheit von Vieharten am Standort.Aanwezigheid van veesoorten op de site.
Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.Aanwezigheid van aquacultuursoorten op de site.
Förderfähigkeit von Vorhaben je nach StandortSubsidiabiliteit van concrete acties afhankelijk van de plaats van uitvoering
Förderfähigkeit von Vorhaben im Rahmen von Kooperationsprogrammen je nach StandortSubsidiabiliteit van concrete acties in samenwerkingsprogramma's afhankelijk van de plaats van uitvoering
den Standort des Flugplatzes;de locatie van het luchtvaartterrein;
Warum wird der Standort verlagert?Waarom vindt de verhuizing plaats?
Neuen Standort anlegen bzw. bearbeitenNieuwe standplaats aanmaken resp. bewerken
Organisation mit einem Standort in der EURegistratie van organisatie met één vestiging in de EU
Zustand und Standort des Vermögenswerts; undde staat en locatie van het actief; en
Neuen Standort anlegen bzw. Standort bearbeitenNieuwe standplaats aanmaken resp. Standplaats bewerken
Anzahl und Standort der Ölbäume auf der Parzelle“.het aantal olijfbomen en de standplaats ervan in het perceel”;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Standortbezeichnungstandplaats-ID
Standortverwaltungstandplaatsbeheer
Energiestandortvindplaats van energie
Kraftwerksstandortvestiging van een centrale
landwirtschaftlicher Produktionsstandortproductielocatie
Ungültiger Standort-IDongeldige standplaats-ID
Produktions- und IndustriestandortProductie-/industriesite
Alle Standorte exportierenalle standplaatsen exporteren
Beschreibung des Standorts.Beschrijving van de site.
Landwirtschafts- und AquakulturstandorteLandbouw- en aquacultuursites
Betriebliche Förderung, StandortattraktivierungStimulering van de bedrijven, verhoging van de aantrekkingskracht van de regio voor bedrijven
Standorte gemäß Artikel 8 Absatz 1;positioneringspunten zoals bedoeld in artikel 8, lid 1;
Standorte an einem bestimmten geografischen Ort, an dem sich die Produktionsstätte befindet.Sites op een afzonderlijke geografische locatie waar de productievoorziening zich bevindt.
Mikrofonstandorte und Zustand des FahrzeugsMicrofoonposities en staat van het voertuig
Schlüsselmanagement an verschiedenen Standortensleutelbeheer op verschillende locaties
Tisch verriegeln vor Transport oder StandortwechselTafel vergrendelen voor transport of verandering van opstellingsplaats
Schutzgebiete um kontaminierte Standorte (Altlasten)rond verontreinigde locaties gelegen gebieden waar beperkingen gelden
Gesamtzahl verzichteter Standortbegehungen bei KleinemittentenTotaal aantal keren dat voor kleine emittenten is afgezien van een bezoek ter plaatse
Beobachtbare Eigenschaften zur Beschreibung des Bodenstandorts.Eigenschappen die kunnen worden waargenomen om de bodemplaats te karakteriseren.
Bezeichnung Bodenstandort-bezogener Parameter (SoilSiteParameterNameValue)Naam bodemplaatsparameter (SoilSiteParameterNameValue)