"Sprache" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Sprachetaal
SpracheTaal

Beispieltexte mit "Sprache"

Sprache änderntaal wijzigen
Sprache speicherntaal opslaan
Sprache umschaltentaal omschakelen
lebende Sprachelevende taal
europäische SpracheEuropese taal
außereuropäische Spracheniet-Europese taal
Sprache der DateiGeeft de taal van het bestand aan.
Einstellen der Spracheinstellen van de taal
Sprache auf Deutsch umschaltenTaal naar Duits omschakelen
Sprache des Löschungsantrags …Taal van het annuleringsverzoek …
Sprache auf Französisch umschaltenTaal naar Frans omschakelen
Sprache auf Niederländisch umschaltenTaal naar Nederlands omschakelen
Sprache des Beschwerdegegners, sofern bekannt;De taal van de adressaat van de klacht, indien bekend;
Sprache gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009Taal als bedoeld in artikel 31, lid 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009
Sprache gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009Taal als bedoeld in artikel 31, lid 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009
Sie hat Anspruch auf eine Antwort in der gleichen Sprache.De natuurlijke of rechtspersoon heeft het recht een antwoord in dezelfde taal te ontvangen.
Die Meldung von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen außerhalb der EU erfolgt in englischer Sprache.Meldingen van vermoedelijke bijwerkingen die afkomstig zijn van buiten de Unie, worden in het Engels gesteld.
Für den Schriftverkehr mit den Unternehmen benutzt das zuständige Organ die für die Übersetzung gewählte Sprache.De voor de vertaling gekozen taal is tevens de taal waarin de bevoegde autoriteit zich tot de ondernemingen kan richten.
Die Sprache wird umgestellt.De taal wordt gewijzigd.
Neue Sprache wurde gespeichert.Nieuwe taal is opgeslagen.
Feld für gewünschte Sprache wählen.Selecteer het veld voor de gewenste taal.
Sie werden in englischer Sprache ausgestellt.Zij worden in het Engels gesteld.
Die eingestellte Sprache ist nicht verfügbar.De ingestelde taal is niet beschikbaar.
Hier wird die gewünschte Sprache ausgewählt.Hier wordt de gewenste taal geselecteerd.
Als Sprache ist momentan nur "Deutsch" verfügbar.Als taal is op dit moment uitsluitend "Duits" beschikbaar.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Kartellabsprachemededingingsregeling
Fremdsprachevreemde taal
Muttersprachemoedertaal
Preisabspracheprijsovereenkomst
Programmierspracheprogrammeertaal
einheitliche Fehleranspracheuniforme foutidentificatie
Einheitliche Fehleranspracheuniforme foutidentificatie (EFA)
Sprache(n), in der(denen) sie abzufassen sind.Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.
Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge abzufassen sind.Taal of talen die moeten worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelname.
Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.Taal of talen waarin de aanvragen tot deelname of inschrijvingen moeten worden ingediend.
Beschreibung der Beihilferegelung in der LandesspracheBeschrijving van het steuninstrument in de taal van het land
der Landessprache des Anwendersin de taal van de gebruike
Der Sprache-Code ist ungültig.De taalcode is ongeldig.
Diese Preise entsprachen den Weltmarktpreisen.De hoogte van die prijzen komt overeen met het niveau van de internationale prijzen.
Bestimmungen über die Verwendung von Sprachen.bepalingen inzake het gebruik van talen.
Bestimmungen über die Verwendung von Sprachen;bepalingen inzake het gebruik van talen;
Persönliches (Vertrauensperson für Aussprachen)Persoonlijke zaken (iemand om mee te praten)
Beihilferegelungen zur Förderung von Minderheitensprachen [19];steunregelingen voor de bevordering van minderheidstalen [19];