"Investitionsbeihilfe" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Investitionsbeihilfeinvesteringshulp

Beispieltexte mit "Investitionsbeihilfe"

Wie wird die Investitionsbeihilfe bei der Feststellung des Bedarfs an Betriebsbeihilfen berücksichtigt?Op welke manier wordt de investeringssteun in aanmerking genomen om te bepalen of exploitatiesteun al dan niet nodig is?
Einzeln angemeldete Beihilfevorhaben kommen für eine Investitionsbeihilfe nicht in Frage, wenn eine der beiden nachfolgenden Situationen vorliegt:Afzonderlijk aan te melden projecten komen in de volgende twee gevallen niet voor investeringssteun in aanmerking:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Investitionsbeihilfen im EnergiesektorInvesteringssteun in de energiesector
Investitionsbeihilfen, die auf die Anpassung an neue Normen oder auf Maßnahmen, die über bestehende Normen hinausgehen, ausgerichtet sindInvesteringssteun gericht op de aanpassing aan nieuwe normen of het overtreffen van bestaande normen
Auf Energieeinsparungen ausgerichtete InvestitionsbeihilfenSteun voor investeringen gericht op energiebesparing
C/5 f) Investitionsbeihilfen in den vergangenen fünf JahrenC/5 f) Investeringssteun gedurende de afgelopen vijf jaar
Kommen die Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auch für Investitionsbeihilfen in Betracht?Komen centrales voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen ook in aanmerking voor investeringssteun?
Falls nein, werden die Investitionsbeihilfen an Großunternehmen während der Umstrukturierungsphase einzeln angemeldet?Als dit niet het geval is, wordt de investeringssteun die aan een grote onderneming tijdens de herstructureringsperiode wordt toegekend, dan apart aangemeld?
Gemäß den in diesem Abschnitt festgelegten Vorschriften werden für diese Sektoren keine regionalen Investitionsbeihilfen genehmigt.In deze sectoren zal dan geen regionale investeringssteun meer toegelaten zijn, behoudens het bepaalde in deze afdeling.
Umweltschutz-Investitionsbeihilfen, die die Voraussetzungen von Abschnitt 3 der Leitlinien für Staatliche Umweltschutzbeihilfen erfüllen undmilieu-investeringssteun die voldoet aan de voorwaarden van punt 3 van de richtsnoeren milieusteun:
Daher sollte der Geltungsbereich dieser Verordnung auf Investitionsbeihilfen und Beihilfen für bestimmte sozioökonomische Maßnahmen begrenzt werden.Het is derhalve passend de bij deze verordening verleende vrijstelling uitsluitend te doen gelden voor investeringen en voor steun aan sociaal-economische maatregelen.