"Information" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Informationinformatie

Beispieltexte mit "Information"

nur Informationuitsluitend informatie
Information zum DatenerhaltDistributie metagegevens.
Information und KommunikationVoorlichting en communicatie
Information der VertragsparteienVerstrekking van informatie aan partijen
Abruf von Informationraadpleging van informatie
Information über den WarenvertriebInformatie over de distributie van de goederen
Information über die Einstellung der UntersuchungKennisgeving van seponering van het onderzoek
Information der betroffenen DrittstaatsangehörigenVerstrekking van informatie aan de betrokken onderdanen van derde landen
Information der betroffenen Personen und TransparenzInformatie voor betrokkenen en transparantie
Information und Vorführungen an den Verkaufsstellen,voorlichting en demonstraties bij verkooppunten,
Information über den Warenvertrieb Beschränkte VerarbeitungGegevens over het in- en uitklaren en de distributie van de goederen
Information und Kommunikation, einschließlich Sensibilisierungskampagnen.informatie en communicatie, met inbegrip van bewustmakingscampagnes.
Die Fotografien sind nur zur Information.De foto dient slechts ter informatie.
Die Abbildungen dienen nur zur Information.De afbeeldingen zijn louter ter informatie.
Die Fotos dienen lediglich der Information.De foto’s zijn louter ter informatie.
Die Abbildungen dienen lediglich der Information.De foto's zijn louter ter informatie.
Besondere Anforderungen an Zusammensetzung und InformationBijzondere samenstellings- en informatievoorschriften
Allgemeine Anforderungen an Zusammensetzung und InformationAlgemene samenstellings- en informatievoorschriften
Artikel 101: Nationale Berichterstattung und statistische InformationArtikel 101: Nationale verslaglegging en statistische informatie
Feld 25: Information über den WarenvertriebVak 25: Informatie over de distributie van de goederen
die Quelle jeder Information und Bereinigung.de oorsprong van elk gegeven en elke aanpassing.
Beratung und Information potenzieller TeilnehmerRichtsnoeren en informatie voor potentiële deelnemers
Ausgaben für Information und Veröffentlichungen,uitgaven in verband met voorlichting en publicaties;
Verwaltungspraxis und Information im Klimabereich.Klimaatgovernance en informatie.
Verwaltungspraxis und Information im Umweltbereich.Milieubeleid en -bestuur en informatie.
Schwerpunktbereich „Verwaltungspraxis und Information im Umweltbereich“Prioritair gebied Milieubeleid en -bestuur en informatie

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Steckerinformationstekkergegevens
Verursacherinformationengegevens veroorzaker
Zusatzinformationenaanvullende gegevens
InformationstechnikInformatietechniek
Informationssymbolinformatiesymbool
Informationsverbreitung (EU)verspreiding van EU-informatie over de EU
wichtige Informationenbelangrijke informatie
nützliche Informationennuttige informatie
Ursacheninformationen speichernoorzaakgegevens opslaan
selektive Informationsverbreitungselectieve informatieverspreiding
elektronisches Fehlerinformationssystemelektronisch foutinformatiesysteem
Informationen zur IdentifizierungInformatie ter identificatie
Informations- und Absatzförderungvoorlichting en afzetbevordering
Informationen zum RechnungsabschlussBoekhoudkundige informatie
Informations- und AbsatzförderungsmaßnahmenActiviteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungeninformatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
Artikel 48: VorinformationArtikel 48: Vooraankondigingen
Einreichung von InformationenIndiening van informatie
Bereitstellung von InformationenInformatieverstrekking
Zentralisierung von Informationencentralisatie van de informatie
Bereitstellung des InformationsdienstesVerlening van de informatiedienst
Allgemein (Risikobewertung, Hintergrundinformationen)Algemeen (risicobeoordeling, achtergrondinformatie)
Informationen über die MärkteInformatie over markten
Informationsgruppen in Tabelle DInlichtingengroepen in tabel D
Informationen auf dem UmweltzeichenInformatie op de milieukeur
Informationen über neue Fahrzeuge;inlichtingen over nieuwe vervoermiddelen;
Informationen über das BeschaffungswesenInformatie over het systeem voor overheidsopdrachten
Information, Kommunikation und PublizitätInformatie, communicatie en publiciteit
Informationen zu unbemannten Freiballonen;informatie over onbemande vrije ballonnen;
Beruf in der Informationsbrancheberoep in het informatiewezen
Alter der jüngsten FinanzinformationenDatum van de meest recente financiële informatie
Anzeige anderer nautischer InformationenWeergave van overige navigatie-informatie
B. Durchsetzung und InformationsaustauschB. Handhaving en uitwisseling van informatie
Allgemeine Informationen und ErläuterungenAlgemene informatie en toelichting
Detaillierte Informationen im ProduktkatalogGedetailleerde informatie in de productcatalogus
Aufbau der europäischen Informationssysteme:het opzetten van Europese informatiesystemen: