"Hauptgruppe" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Hauptgruppehoofdgroep
Hauptgruppehoofdcategorie

Beispieltexte mit "Hauptgruppe"

Stimmen die Werte für ein Feld in allen ausgewählten Ursachenvorschlägen überein, z.B. für das Feld Hauptgruppe der Wert "Karosserie An- und Einbauten", so wird dieser Wert im jeweiligen Eingabefeld angezeigt.Als de waardes voor een veld in alle geselecteerde mogelijke oorzaken overeenkomen, bijv. voor het veld Hoofdgroep de waarde "Carrosserie montage en inbouwen" wordt deze waarde in het desbetreffende invoerveld weergegeven.
Sind mehrere verschiedene Werte vorhanden, z. B. für das Feld Hauptgruppe die Werte "Karosserie An- und Einbauten" und "Außenbauteile", so wird der Platzhalter "###" eingetragen und das Feld optisch hervorgehoben.Als meerdere verschillende waardes beschikbaar zijn, bijv. voor het veld Hoofdgroep de waarde "Carrosserie montage en inbouwen" en "Externe onderdelen" wordt de plaatshouder "###" ingevoerd en wordt het veld optisch geaccentueerd.
Auswahl eines Elements aus einer Auswahlliste, wenn dies Auswirkung auf eine andere Auswahlliste hat, z.B. Änderung der Auswahlliste Hauptgruppe führt zur Änderung der Auswahllisten Bauteilgruppe, Bauteil und BauteildetailKiezen van een element uit een keuzelijst, als dit gevolg heeft voor een andere keuzelijst, bijv. het wijzigen van de keuzelijst Hoofdgroep heeft een wijziging van de keuzelijsten Onderdeelgroep, Onderdeel en Onderdeeldetail tot gevolg

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Fehlerobjekt (Hauptgruppe, Bauteilgruppe, Bauteil, Bauteildetail)Foutobject (Hoofdgroep, onderdeelgroep, onderdeel, onderdeeldetail)
Wenn alle gewählten Fehlerursachen den gleichen Wert in einem Feld (z.B. Hauptgruppe) besitzen wird dieser für das Feld angezeigt.Als alle geselecteerde foutoorzaken dezelfde waarde in een veld (bijv. hoofdgroep) bezitten, wordt deze voor het veld weergegeven.
Dabei besteht die Möglichkeit, die einzelnen Elemente - wie Hauptgruppe, Bauteilgruppe, Bauteil oder Bauteildetail (falls erforderlich) - manuell auszuwählen oder die Suchfunktion zu benutzen.Hierbij bestaat de mogelijkheid om de afzonderlijke elementen - zoals hoofdgroep, onderdeelgroep, onderdeel of onderdeeldetail (mits noodzakelijk) - handmatig te selecteren of de zoekfunctie te gebruiken.