"Gleichbehandlung" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Gleichbehandlunggelijke behandeling

Beispieltexte mit "Gleichbehandlung"

Finanzhilfen unterliegen den Grundsätzen der Transparenz und der Gleichbehandlung.Met betrekking tot subsidies gelden het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling.
Artikel 112 Grundsätze der Gleichbehandlung und der TransparenzArtikel 112 Beginselen van gelijke behandeling en transparantie
Die Mitgliedstaaten können die Gleichbehandlung wie folgt einschränken:De lidstaten mogen beperkingen stellen aan de gelijke behandeling:
Die Verfahrensordnung stellt die Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mitgliedstaaten sicher.Het reglement van orde voorziet in de gelijke behandeling van alle deelnemende lidstaten.
Um Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollte die Abweichung für alle Mitgliedstaaten gelten.Om een gelijke behandeling te waarborgen, dient deze afwijking voor alle lidstaten te gelden.
Um Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollte die Verlängerung für alle Mitgliedstaaten gelten.Om een gelijke behandeling te waarborgen, dient de verlenging voor alle lidstaten te gelden.
EFTA-Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von Männern und FrauenComité Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen van de EVA
Saisonarbeitnehmer haben Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats zumindest in Bezug aufSeizoenarbeiders hebben recht op dezelfde behandeling als de onderdanen van de gastlidstaat, op zijn minst met betrekking tot:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und TransparenzBeginsel van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie
Artikel 3: Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und TransparenzArtikel 3: Beginsel van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie
Sie sorgen für Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und Nichtdiskriminierung.de eerbiediging van de beginselen van gelijke behandeling, evenredigheid en niet-discriminatie wordt gewaarborgd;
Mit der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern wird gegen Grundrechte verstoßen.Ongelijke behandeling van vrouwen en mannen is een schending van de grondrechten.
Insbesondere sollte die EZB den Grundsatz der Gleichbehandlung und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung gebührend beachten.Meer bepaald moet de ECB terdege rekening houden met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie.
Preisgelder sollten den Grundsätzen der Transparenz und der Gleichbehandlung in derselben Weise unterliegen wie Finanzhilfen.De beginselen van transparantie en gelijke behandeling moeten ten aanzien van prijzen op dezelfde wijze als voor subsidies gelden.
Im Interesse der Gleichbehandlung aller Beteiligten wird die Überwachungsbehörde dem Beihilfeempfänger dieselbe Aufforderung zur Stellungnahme übermitteln.Om een gelijke behandeling van de belanghebbenden te waarborgen zal de Autoriteit eenzelfde verzoek om opmerkingen aan de ontvanger van de steun zenden.