"Ergebnis" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Ergebnisresultaat

Beispieltexte mit "Ergebnis"

Ergebnis Windlastberechnungresultaat windlastberekening
Ergebnis eines HaushaltsjahresBegrotingsresultaat van het begrotingsjaar
Ergebnis der visuellen Prüfung:Resultaat van het visuele onderzoek:
Ergebnis der Prüfung der finanziellen LebensfähigkeitResultaat van controle financiële levensvatbaarheid
Ergebnis der Standgeräuschmessung: dB(A) bei … min–1Testresultaat bij stilstand: … dB(A) bij … min–1
Ergebnis der analytischen Bestimmung in mg/kg wenn resType = „VAL“.Resultaat van de analyse in mg/kg als resType = „VAL”
Ergebnis des Verhältnisses der Isotope 18O/16O im Traubenmost (gegebenenfalls)Resultaat van de bepaling van de isotopenverhouding 18O/16O van most (in voorkomend geval)
Ergebnis des anhand kernresonanzmagnetischer Messungen ermittelten Isotopenverhältnisses von Deuterium in EthanolResultaten van de bepaling van de isotopenverhoudingen van deuterium van ethanol, gemeten door middel van NMR
Ergebnis der endgültigen Berechnung der Finanzierung der Korrektur der Haushaltsungleichgewichte zugunsten des Vereinigten KönigreichsResultaat van de definitieve berekening van de financiering van de correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk
Gesetzlicher Grenzwert für das ErgebnisWettelijke grenswaarde voor resultaat
Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem ErgebnisOverzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten
Bei sachgemäßen Annahmen führen beide Methoden zu dem gleichen Ergebnis.Als passende veronderstellingen worden gehanteerd, leveren beide methoden hetzelfde resultaat op.
Voraussichtlicher Zeitrahmen für die Bearbeitung einer Beschwerde und ErgebnisIndicatieve termijn en uitkomst van het onderzoek van een klacht
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Vermögenswert) siehe Paragraphen 127–130) in das sonstige Ergebnis.herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) (zie de alinea's 127 tot en met 130) in niet-gerealiseerde resultaten.
Das Ergebnis der Explorationstätigkeit.Het resultaat van de exploratiewerkzaamheden.
Zeigt das endgültige Ergebnis der ProbenanalyseWanneer het eindresultaat van de analyses van de monsters op een kwaliteit duidt die:
Prüfung, ob das erwartete Ergebnis erzielt wurde;nagaan of de verwachte resultaten zijn bereikt;
Verknüpfung zu dem zum Ergebnis führenden Prozess.Een link naar het Proces dat is gebruikt om het resultaat te verkrijgen.
Preisniveau als Ergebnis nachfolgender AusschreibungenPrijsniveau als gevolg van latere aanbestedingen
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)Gecumuleerde niet-gerealiseerde resultaten (en andere reserves)
Diese Funktion erhält das Ergebnis einer Kontobearbeitungsfunktion.Deze functie ontvangt het resultaat van een rekeningbeheeroperatie.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Ergebnisberichtrapport
Wahlergebnisverkiezingsuitslag
Betriebsergebnisbedrijfsresultaat
Forschungsergebnisonderzoeksresultaat
Abstimmungsergebnisuitslag van de stemming
Ergebnisseite Fehlerartsucheresultatenpagina zoekopdracht fouttype
Ergebnisseite Fehlerobjektsucheresultatenpagina zoekopdracht foutobject
Schlechtes Schleifergebnisslecht slijpresultaat
Mangelhaftes Schleifergebnisonvoldoende slijpresultaat
Mangelhaftes Abschlagergebnisonvoldoende afslagresultaat
landwirtschaftliches Betriebsergebnislandbouwbedrijfsresultaat
Suchergebnis übernehmenresultaat van zoekopdracht overnemen
Ergebnisse der Windlastberechnungresultaten van de windlastberekening
Ergebnisse der Stichprobenmessung:Resultaten van de steekproefmeting:
Ergebnisse der AbgasemissionsmessungenResultaten van de uitlaatemissietests
Ergebnisbericht der Isothermenberechnungrapport van de isothermenberekening
Ergebnisse interner Qualitätskontrollen,resultaten van interne kwaliteitscontroles;
bei mangelhaftem Schleifergebnisbij onvoldoende slijpresultaat
Eigentum an ErgebnissenEigendom van resultaten
Layout der Suchergebnisselay-out van de zoekresultaten
Auswertung des ErgebnissesBeoordeling van het resultaat
Beurteilung der ErgebnisseEvaluatie van de testresultaten
Suchergebnisse für Suchbegriffresultaten zoekopdracht voor zoekterm
Ergebnisse der KMU hinsichtlich der NachhaltigkeitPrestatie van kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van duurzaamheid
Ergebnisindikatoren zu der betreffenden Priorität.resultaatindicatoren betreffende de betreffende prioriteit.
Ergebnisse: Gliederung in folgende Unterabschnitte:Resultaten: met de volgende onderverdeling:
Ergebnisse der KMU hinsichtlich der Nachhaltigkeit,prestatie van kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van duurzaamheid;
Ergebnisse durchgeführter Backtests und StresstestsResultaten van verrichte stresstests en backtests
Ergebnisse von Inspektionen, Verstöße und Sanktionen.de resultaten van inspecties, gevallen van niet-naleving en sancties.
Ergebnisunsicherheit (%) Prozentsatz der Ergebnisunsicherheit der Analysemethode.Onzekerheid (%) Het onzekerheidspercentage van de analysemethode.
für sofort sichtbare Ergebnissevoor direct zichtbare resultaten
die Ergebnisse früherer Inspektionen;de resultaten van eerdere inspecties;
die Ergebnisse von Vorfeldinspektionen;de resultaten van de platforminspecties;
die Verbreitung der Forschungsergebnisse.de verspreiding van onderzoeksresultaten.
Berechnung der endgültigen PrüfergebnisseBerekening van de eindresultaten van de test
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2emissieresultaat met referentiebrandstof 2
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3emissieresultaat met referentiebrandstof 3