"Besonderheiten" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Besonderheitenhoogtepunten
Besonderheitenhoogtepunten/bijzonderheden

Beispieltexte mit "Besonderheiten"

Besonderheiten der GewährungsregelungBijzonderheden van de toekenningsregeling
Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen und Anweisungen für Erste Hilfe;bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte nadelige bijwerkingen en aanwijzingen voor het verlenen van eerste hulp;
Sonderbestimmungen zum Umgang mit territorialen BesonderheitenSpecifieke bepalingen inzake de behandeling van bijzondere territoriale kenmerken
Erkennbare Besonderheiten oder Merkmale, falls vorhanden:Opmerkelijke of opvallende kenmerken of eigenschappen:
Kontrolle aller weiteren Besonderheiten des betreffenden Luftfahrzeugs.een controle van alle andere specifieke elementen van het te beproeven luchtvaartuig.
Regeln zur Berücksichtigung von Besonderheiten bestimmter RechtsvorschriftenRegels in verband met bijzonderheden van bepaalde wetgevingen
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten durch einen regionalisierten Ansatz;de inachtneming van de specifieke regionale kenmerken door middel van een geregionaliseerde aanpak;
CHARAKTERISTISCHE BESONDERHEITEN VIERTELJÄHRLICHER VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGENBIJZONDERE KENMERKEN VAN NATIONALE KWARTAALREKENINGEN
Solche Anforderungen müssen den Besonderheiten von Wohnimmobilienkreditverträgen Rechnung tragen.Dergelijke voorschriften moeten rekening houden met de specifieke kenmerken van kredietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen.
Angesichts der Besonderheiten von Rekapitalisierungsmaßnahmen sind folgende Erwägungen angebracht.Het specifieke karakter van een herkapitalisatiemaatregel geeft aanleiding tot de volgende overwegingen.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Ausstattung/Besonderheitenuitrusting/bijzonderheden (karakteristieken)
Ausstattung/Besonderheitenuitrusting/bijzonderheden
wobei sie den Besonderheiten derartiger kleiner Flughäfen Rechnung trägt.rekening houdend met de kenmerken van dergelijke kleine luchthavens.
Durch ihre Besonderheiten haben die „Rillettes de Tours“ einen soliden Ruf erworben.De specifieke kenmerken van de „Rillettes de Tours” hebben voor een sterk verankerde reputatie gezorgd.
Aufgrund dieser Besonderheiten sollten die Koordinierungsregeln nicht für solche Unterhaltsvorschüsse gelten.Vanwege die kenmerken moeten de coördinatieregels niet op onderhoudsbijdragen worden toegepast.
Jeder Mitgliedstaat reicht einen einzigen Stützungsprogrammentwurf ein, der regionalen Besonderheiten Rechnung tragen kann.De lidstaten dienen elk één ontwerpsteunprogramma in, waarin specifieke regionale factoren in aanmerking kunnen worden genomen.
Derartige Kreditverträge weisen spezifische Besonderheiten auf, die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinie liegen.Dergelijke kredietovereenkomsten vertonen specifieke kenmerken die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.
Die Anforderungen der vorliegenden Verordnung sollten so flexibel sein, dass die Besonderheiten dieser Bereiche berücksichtigt werden können.Deze vereisten van deze verordening moeten flexibel genoeg zijn om rekening te houden met de specifieke aard van deze gebieden.
Die gemäß Buchstabe a erlassenen Durchführungsrechtsakte sind gegebenenfalls an die Besonderheiten der kleinen Fischereien und der Aquakultur anzupassen.De uitvoeringshandelingen onder a), worden, in voorkomend geval, aangepast aan de specifieke kenmerken van de kleinschalige visserij en aquacultuur.