"Bedeutung" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Bedeutungbetekenis

Beispieltexte mit "Bedeutung"

Bedeutung der Symbolebetekenis van de symbolen
Bedeutung der damit verbundenen Umweltauswirkungen;ernst van de milieueffecten van de activiteit,
Bedeutung und Erfordernisse des SimultandolmetschensGevolgen en beperkingen van de simultaanvertolking
Bedeutung der Schnellzugriffe für die Zeitraumauswahlbetekenis van de snelkoppeling voor de periode
Bedeutung der Maßnahme für die Zukunft von PferderennenBelang van de maatregel voor de toekomst van de paardenraces
Bedeutung für die Interessenträger und die Mitarbeiter der Organisation.het belang voor de stakeholders en de werknemers van de organisatie.
Bedeutung eines Bestandteils (CompositionPart) innerhalb einer geologischen Einheit.Rollen die een samenstellend onderdeel speelt in een geologische eenheid.
Bedeutung des Bestandteils innerhalb der geologischen Einheit ist nicht näher bekannt.De rol van het onderdeel van de geologische eenheid is niet bekend in elk groter detail.
Jedes Objekt von historischer Bedeutung.Een object van historisch belang.
Hochpräzise Basisstation von geringerer Bedeutung.Basisstation met een hoge precisie van een kleiner belang, onderhouden door een autoriteit.
Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher BedeutungMestvogels van minder gangbare pluimveesoorten
Bestandteil einer geologischen Einheit mit unbestimmter Bedeutung.Een gedeelte van een geologische eenheid met een ongespecificeerde rol.
Die in dem Bodenschatz vorhandenen Rohstoffe, geordnet nach ihrer Bedeutung.De in de hulpbron aanwezige grondstoffen, gerangschikt naar belang
Die Seeverkehrsdienste sind für den Europäischen Wirtschaftsraum von lebenswichtiger Bedeutung.Het zeevervoer is van essentieel belang voor de Europese Economische Ruimte.
Gewährleistung der Verfügbarkeit und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen von europaweiter BedeutungWaarborgen van de beschikbaarheid en het gebruik van onderzoeksinfrastructuur met pan-Europese relevantie
Es sollte keine andere Bedeutung haben.Het mag uitsluitend als zodanig worden gezien.
Der Rang entspricht der Bedeutung einer Station.De rang is evenredig aan het belang van een station.
Die Bedeutung der Lagerstätte für den Rohstoff.Het belang van de afzetting voor de grondstof.
Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer EntenKleine pluimvee-soorten behalve eenden
sonstige Informationen, denen betriebliche Bedeutung beigemessen wird.alle andere informatie die geacht wordt van operationele betekenis te zijn.
der Bedeutung der Segmentierung im Erzeugnis- oder Aufmachungsbetrieb,het belang van de segmentering in de productie- of de verpakkingsinrichting;
ihre finanzielle Bedeutung im Hinblick auf die Gemeinschaftsbeihilfen;de financiële betekenis van de zones uit het oogpunt van de communautaire steunverlening;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Ein Gemisch von Stahl und Aluminium bildet während dem korrodieren von Stahl Knallgas, dadurch ist diese Reinigung von größter BedeutungEen mengeling van staal en aluminium vormt knalgas tijdens het corroderen van staal; daarom is deze reiniging zeer belangrijk.
Bei der Beurteilung der Bedeutung ist Folgendes zu berücksichtigen:Het belang van een milieuaspect wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
Maßnahmen von besonderer Bedeutung für mehrere Prioritäten der UnionMaatregelen die van bijzonder belang zijn voor verscheidene prioriteiten van de Unie
Diese Mitteilung ist von Bedeutung für den Europäischen Wirtschaftsraum.Overwegende dat deze mededeling ook voor de Europese Economische Ruimte relevant is,
Unter „Bedeutung der Buchstaben“ werden folgende Buchstaben gestrichen:In „Betekenis van de letters” worden de volgende letters geschrapt:
Ziervögel, Vogelarten geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer Enten und LegevögelnSiervogels, kleine vogelsoorten, met uitzondering van eenden en legvogels.
Mastschweinearten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, ausgenommen Sus scrofa domesticusKleine mestvarkensoorten met uitzondering van Sus scrofa domesticus
Kriterien für die Beurteilung der Entwicklungspolitischen Bedeutung Entwicklungshilfefinanzierter ProjekteToetsingskader voor de ontwikkelingswaarde van met hulp gefinancierde projecten