"übernehmen" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

übernehmenovernemen

Beispieltexte mit "übernehmen"

Adresse übernehmenadres overnemen
Auswahl übernehmenselectie overnemen
Parameter übernehmenparameters overnemen
Profilschema übernehmenprofielschema overnemen
Stammposition übernehmenstampositie overnemen
NEC wird den Abbau dieser Vermögenswerte selbst übernehmen.NEC zal zelf het beheer in afbouw van deze activa verzorgen.
Die Kommission kann dabei eine beratende Funktion übernehmen.De Commissie kan in dit proces een raadgevende rol vervullen.
Das folgende Muster ist im selben Wortlaut in das ESIS-Merkblatt zu übernehmen.De tekst in dit model wordt als dusdanig in het ESIS weergegeven.
Die Agentur kann von sich aus die Kommunikation in ihren Aufgabenbereichen übernehmen.Het agentschap kan op eigen initiatief communiceren op de gebieden die tot zijn taken behoren.
Außerdem bin ich bereit, möglicherweise entstehende Übersetzungskosten zu übernehmen.Voorts verklaart hij eventuele vertaalkosten voor zijn rekening te nemen.
weitere, zur Entwicklung des Fachwissens im Bereich der Satellitennavigation notwendige Aufgaben zu übernehmen.iedere andere taak te verrichten die nodig is voor de verdieping van de kennis op het gebied van radionavigatie per satelliet.
Die Verwaltung des zentralen Datenspeichers sollte eine nicht kommerzielle co-europäische Einrichtung übernehmen.Het beheer van de centrale gegevensopslag zou moeten vallen onder verantwoordelijkheid van een niet-commerciële, eveneens in Europa gevestigde organisatie.
Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu übernehmenDeze datum moet derhalve worden aangehouden,
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftungondanks de zorgvuldige controle van de inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine HaftungOndanks de zorgvuldige controle van de inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden
Liste der Länder, aus denen die Ratingagentur Ratings übernehmen will.Lijst van landen waarvan het ratingbureau voornemens is ratings te bekrachtigen.
Die Kosten für die Leistungen des Überwachungstreuhänders übernehmen NEC und das JV.de kosten van de prestaties van de monitoring trustee komen ten laste van NEC en JV.
Diese Organisationen übernehmen nur Verwaltungsaufgaben und befassen sich nicht mit der Vermarktung des Öls.De betrokken organisaties verrichten administratieve taken en houden zich niet bezig met de afzet van de olijfolie.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angebotenen Übersetzungen von Begriffen, Begriffspaaren, Redewendungen etc.Wij zijn niet aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden vertalingen van begrippen, termen, uitdrukkingen enz.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Fehlerobjekt übernehmenfoutobject overnemen
Suchergebnis übernehmenresultaat van zoekopdracht overnemen
Zu übernehmende MindestreservepflichtenTe vervullen verplichtingen
Lichtbild der rückzuübernehmenden Person.een foto van de over te nemen persoon.
den Namen des übernehmenden Frachtschiffes;de naam van het vrachtschip waarop wordt overgeladen;
Die veränderten Einstellungen werden mittels der Schaltfläche "Parameter übernehmen" gespeichert.De gewijzigde instellingen worden middels de knop "Parameter overnemen" opgeslagen.
Die Schuld würde offen bleiben und der übernehmende Marktteilnehmer müsste die Verpflichtung erfüllen.Een verplichting zou blijven uitstaan en de verkrijgende marktdeelnemer zou verplicht zijn de verplichting na te komen.
Das Original der Umladeerklärung ist dem übernehmenden Verarbeitungsschiff/Transportschiff zu übergeben.Het origineel van de aangifte van overlading wordt aan het ontvangende vaartuig (vaartuig voor visverwerking/transportvaartuig) afgegeven.
Name und Unterschrift Kapitän des übernehmenden Schiffes (Schlepper, Verarbeitungsschiff, Transportschiff):Naam en handtekening kapitein ontvangend vaartuig (sleepvaartuig/vaartuig voor visverwerking/transportvaartuig):
Nachgewiesene gleichwertige Prüfungen sowie nachgewiesene und dokumentierte Prüfungsergebnisse sind ohne erneute Prüfung zu übernehmen.Tests waarvan de gelijkwaardigheid is bewezen en gestaafde testresultaten worden zonder nieuwe tests aanvaard.