"Feldverzerrungs-Richtungsleitung" auf Französisch


Deutsch
Französisch
Feldverzerrungs-Richtungsleitungisolateur à déplacement de champ