"Absperrhahn" auf Französisch


Deutsch
Französisch
Absperrhahnrobinet d'arrêt d'essence

Beispieltexte mit "Absperrhahn"

Absperrhahn am Rücklauf-Druckregler öffnenouvrir le robinet d'arrêt du régulateur de pression de retour