"Torf" auf Finnisch


Torfturve


Beispieltexte mit "Torf"

mindestens ein Drittel dieser Fläche ist mit Streumaterial wie Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf bedeckt;vähintään kolmasosa tästä lattiapinnasta on peitetty olkien, puulastujen, hiekan tai turpeen kaltaisella pehkulla,
Waren aus Torf (einschließlich Platten, Zylindermänteln und Pflanzentöpfen; ohne Textilwaren aus Torffasern)Turpeesta tehdyt tavarat (mukaan lukien levyt, lieriöt ja taimiruukut) (pois lukien turvekuidusta valmistetut tekstiilitavaat)
Mit fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl, Erdgas, Torf und anderen fossilen Brennstoffen) betriebene Kraftwerke.Fossiilisia polttoaineita (kivihiili, öljy, maakaasu, turve ja muut fossiiliset polttoaineet) käyttävä voimalaitokset.
Sämtliche zugekauften Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (z. B. Kalk) einschließlich Kompost, Torf und Dung (außer im Betrieb erzeugter Dung).Kaikki ostetut lannoitteet ja maanparannusaineet (esim. kalkki), mukaan luettuina komposti, turve ja lanta (lukuun ottamatta tilalla tuotettua lantaa).
Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte TeereKivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Torf, Xylit und die fossilen Anteile von Brennstoff- oder Materialgemischen gelten nicht als Biomasse.Seospolttoaineiden tai materiaaliseosten turve- ja ksyliittiosuuksia tai fossiilisia osuuksia ei katsota biomassaksi.
eine Nacht pro Monat im saisonal vektorfreien Zeitraum.yhden yön kuukaudessa tartunnanlevittäjästä vapaan kauden aikana.
Einachsschlepper, Motorhacken, Motorfräsen und Motormäher [4]Harat, pöyhintäkoneet, maajyrsimet ja niittokoneet [4]
Feuer, das sich unterirdisch, gewöhnlich in torfreichen Böden, ausbreitet.Maan alla leviävä tulipalo, joka esiintyy tyypillisesti turvepitoisessa maaperässä.
Gewinnung von Steinkohle, Braunkohle, Torf, Erdöl, Erdgas, Uran und Thorium.Kivihiilen, ruskohiilen, turpeen, raakaöljyn, uraanin ja toriumin louhinta ja talteenotto.
den saisonal vektorfreien Zeitraum zu bestimmen (entomologische Überwachung).määrittelemään tartunnanlevittäjästä vapaa kausi (entomologinen valvonta).
Der Analysator gehört zum Typ Sektorfeld-Massenspektrometrie, kalibriert mit Wasserstoff.Analysaattorin on oltava tyypiltään sektorikenttämassaspektrometri (sector field, SF), joka kalibroidaan vedyllä.
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)Molinia-niityt kalkki-, turve- ja savialustoilla (Molinion caeruleae)