"Strukturfonds" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Strukturfondsrakennerahasto

Beispieltexte mit "Strukturfonds"

Gebiet der StrukturfondsRakennerahastojen kohdealue
ein Drittel aus dem Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.Lisämääräraha jakautuu siten, että koheesiorahasto vastaa yhdestä kolmanneksesta ja rakennerahastot kahdesta kolmanneksesta.
Kontrolle der Strukturfonds in der Tschechischen RepublikRakennerahastovarojen valvonta Tšekissä
Liste der unter Ziel 2 der Strukturfonds in Zypern förderfähigen GebieteLuettelo rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Kyproksessa
Ziel 2 der Strukturfonds sieht die wirtschaftliche und soziale Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen vor.Rakennerahastojen tavoitteen 2 tarkoituksena on tukea rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudelleenjärjestelyä.
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1).Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Finanzhilfen gewährt (im Rahmen des TEN-V-Programms und der Strukturfonds).myönnetään Euroopan talousalueen rahoitustukea (TEN-T-ohjelma ja rakennerahastot).
In einigen Mitgliedstaaten stammen die Fördermittel auch aus den EU-Strukturfonds.Joissakin jäsenvaltioissa tukea myönnetään myös EU:n rakennerahastoista.
Dieser Betrag dient zur Aufstockung der Mittel für die Finanzierung der zyprischen Strukturfondsprogramme der Teilrubrik 1b.Edellä mainitulla määrällä täydennetään otsakkeeseen 1 b kuuluvia Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien määrärahoja.
Allerdings sollte diese Frist nicht für Mehrjahresprogramme gelten, die im Rahmen der Strukturfondsverfahren durchgeführt werden.Tätä määräaikaa ei kuitenkaan pitäisi soveltaa sellaisiin monivuotisiin ohjelmiin, joiden toteuttamisessa noudatetaan rakennerahastoja koskevia menettelyjä.
Die den Mitgliedstaaten für den Fonds zugewiesenen Mittel sollten von den ihnen bereitgestellten Strukturfondsmitteln abgezogen werden.Jäsenvaltiolle kohdennettavat rahaston määrärahat olisi vähennettävä jäsenvaltion rakennerahastomäärärahoista.