"Stärke" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Stärketärkkelys

Beispieltexte mit "Stärke"

Stärke von ReisRiisitärkkelys
Stärke als zubereitetes Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel (Kapitel 33).tärkkelys, jolla on hajustevalmisteen, kosmeettisen valmisteen tai toalettivalmisteen luonne (33 ryhmä).
Stärke (einschließlich solcher aus Reis, Maniok, Pfeilwurz, Sagomark) (ohne Weizen, Mais und Kartoffeln)Tärkkelys (mukaan lukien riisi, maniokki, arrowjuuri ja saagoydin) (pois lukien vehnä, maissi ja peruna)
Hydroxypropylstärke ist mit Propylenoxid veretherte StärkeHydroksipropyylitärkkelys on tärkkelystä, joka on eetteröity propyleenioksidilla
Oxidierte Stärke ist mit Natriumhypochlorit behandelte StärkeHapetettu tärkkelys on natriumhypokloriitilla käsiteltyä tärkkelystä
Appretur- oder Endausrüstungsmittel usw. auf der Grundlage von StärkeViimeistelyvalmisteet ym., jotka perustuvat tärkkelyspitoisiin aineisiin
Acetylierte Stärke ist mit Essigsäureanhydrid oder Vinylacetat veresterte StärkeAsetyloitu tärkkelys on etikkahappoanhydridillä tai vinyyliasetaatilla esteröityä tärkkelystä
Distärkephosphat ist mit Natriumtrimetaphosphat oder Phosphoroxychlorid vernetzte StärkeDitärkkelysfosfaatti on tärkkelystä, johon on muodostettu ristisidoksia natriumtrimetafosfaatilla tai fosforioksikloridilla
Acetyliertes Distärkeadipat ist mit Adipinsäureanhydrid vernetzte und mit Essigsäureanhydrid veresterte StärkeAsetyloitu ditärkkelysadipaatti on tärkkelystä, johon on muodostettu ristisidoksia adipiinihappoanhydridillä ja joka on esteröity etikkahappoanhydridillä
Acetylierte oxidierte Stärke ist mit Natriumhypochlorit behandelte und anschließend mit Essigsäureanhydrid veresterte StärkeAsetyloitu hapetettu tärkkelys on tärkkelystä, joka on käsitelty natriumhypokloriitilla ja sen jälkeen esteröity etikkahappoanhydridillä
zum Herstellen von Stärke [12]tärkkelyksen valmistukseen tarkoitetut [12]
Herstellung von Stärke und StärkeerzeugnissenTärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30 GHT [8]:jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia [8]:
mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10 bis 30 GHTjoissa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 30 painoprosenttia
Ausdruck für die Stärke oder Intensität einer Erscheinung.Ilmiön suuruuden tai intensiteetin ilmaisu.
Die Ware enthält keine Stärke und hat eine Polarisation von 83,4°.Tuotteessa ei ole tärkkelystä, ja sen polarisaatio on 83,4°.
Biokraftstoff aus Zucker und Stärke (außer Ethanol aus Maiskörnerstärke),sokerista ja tärkkelyksestä valmistettu biopolttoaine (lukuun ottamatta maissinjyvätärkkelyksestä valmistettua etanolia)

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Stärke/Glucose (GHT) [91]Tärkkelys/glukoosi (% painosta) [91]
Stärkegehalt: weniger als 45 GHTtärkkelyspitoisuus: pienempi kuin 45 prosenttia
Stärke, Inulin, Weizenkleber; Dextrine und andere modifizierte StärkenTärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys
Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltendjoissa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia
stärker entwickelte Regionen, deren BIP pro Kopf über 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 beträgt.kehittyneemmät alueet, joiden BKT asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.
Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 und 21069055 oder Milcherzeugnisse enthaltendjoissa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 ja 21069055 glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka joissa on maitotuotteita
Elektrische Feldstärke (E) (V/m)Sähkökentän voimakkuus, E (V/m)
Magnetische Feldstärke (H) (A/m)Magneettikentän voimakkuus, H (A/m)
In stärker entwickelten Regionen:kehittyneemmillä alueilla:
veretherte und veresterte Stärken–––tärkkelys, esteröity tai eetteröity––– , dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:
Zur Stärkeherstellung bestimmte KartoffelnTärkkelysperunat
Bemessungsspitzenlichtstärke in Candela (cd),suurimman valovoiman mitoitusarvo kandeloina (cd)
Elektrische Tonfrequenzverstärker; elektrische TonverstärkereinrichtungenÄänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät