"Norwegen" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

NorwegenNorja

Beispieltexte mit "Norwegen"

Norwegen ist gegenwärtig in fünf Bietergebiete aufgeteilt [5].Norjassa on tällä hetkellä viisi tarjousaluetta [5].
Norwegen wendet die neuen Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung wie folgt an:Norjan on otettava käyttöön uudet hintojen ja volyymien mittausta koskevat periaatteet seuraavasti:
Norwegen behauptet in seiner Antwort, die Schätzung betreffe die Titel Nummer 1/301 und 1/630.Norjan vastauksessa väitetään, että arvio koski kiinteistöjä nro 1/301 ja 1/630.
Norwegen sollte ab dem 2. Dezember 2013 ein nationales Koordinierungszentrum gemäß der vorliegenden Verordnung einrichten.Norjan olisi perustettava tämän asetuksen mukainen kansallinen koordinointikeskus 2 päivästä joulukuuta 2013.
Norwegen bestätigt, dass die im Befristeten Rahmen festgelegten Überwachungs- und Berichterstattungspflichten erfüllt werden.Norjan viranomaiset vahvistavat, että tilapäisten puitteiden seuranta- ja raportointisääntöjä noudatetaan.
Norwegen argumentiert, dass aufgrund der Bestimmungen des Kooperationsabkommens eine potenzielle staatliche Beihilfe für Bryne Fotball ASA ausgeschlossen sei.Norja väittää, että yhteistyösopimuksen ehdot sulkivat pois kaikki mahdolliset Bryne Fotball ASA:lle myönnettävät valtiontuet.
Erzeugnisse mit Ursprung in NorwegenNorjasta peräisin olevat tuotteet
EU zuzüglich Schweiz, Island und NorwegenKokonaismäärä (Sveitsi, Islanti ja Norja mukaan luettuina)
Schlussofferte unter Anlage I von NorwegenLiiteosassa I esitetty Norjan lopullinen tarjous
über das Forstprogramm („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Norwegenpuualan tukiohjelmasta (Verdiskapningsprogrammet for tre) Norja
Hiervon 200 t, die nur mit Langleinen gefischt werden dürfen, an Norwegen.Josta ainoastaan pitkällä siimalla kalastettavat 200 tonnia myönnetty Norjalle.
ausgestellt in Norwegen seit dem 1.1.1998Myönnetty Norjassa 1.1.1998 alkaen
n Färöern, Norwegen und Island festgesetzte TAC.“Unionin, Färsaarten, Norjan ja Islannin välisissä neuvotteluissa vahvistettu TAC.”
Dieser Beschluss ist an Island und Norwegen gerichtet.Tämä päätös on osoitettu Islannille ja Norjalle.
Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung:Seuraavia säännöksiä ei sovelleta Norjaan:
PCI Verbindungsleitung Norwegen — Vereinigtes KönigreichYhteistä etua koskeva hanke – Norja – Yhdistynyt kuningaskunta -rajayhdysjohto
Dieser Beschluss ist an das Königreich Norwegen gerichtet.Tämä päätös on osoitettu Norjan kuningaskunnalle.
In Norwegen beträgt die allgemeine Körperschaftssteuer derzeit 28 %.Tällä hetkellä Norjan yritysverokanta on 28 prosenttia.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

NorwegenseeNorjan meri
über die Gründung der Mesta AS (Norwegen)Mesta AS:n perustamisesta (Norja)
Von Norwegens Anteil an der TAC abzuziehen (Zugangsquote).Saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta (vesillepääsykiintiö).
über unbezahlte Arbeit in Forschung und Entwicklung (Norwegen)tutkimus- ja kehitystoiminnassa käytettävästä palkattomasta työvoimasta (Norja)
Die angemeldete Regelung wird von „Innovation Norwegen“ verwaltet.Ilmoitettua ohjelmaa hallinnoi Innovation Norway.
Gemeinsame Erklärung zu Island, Norwegen, der Schweiz und LiechtensteinYhteinen julistus Islannista, Norjasta, Sveitsistä ja Liechtensteinista
Königreich Norwegen (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum)Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);
über die Notifizierung einer neuen direkten Beförderungsbeihilferegelung (Norwegen)uutta suoran kuljetustuen järjestelmää koskevasta ilmoituksesta (Norja)