"Liquidität" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Liquiditätmaksuvalmius

Beispieltexte mit "Liquidität"

internationale Liquiditätkansainvälinen maksuvalmius
übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualitätsiirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea;
das Volumen und die Liquidität der jeweiligen Kategorie von OTC-Derivatene,kyseisten OTC- johdannaislajien määrä ja likviditeetti;
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität,muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat;
Dies sollte jedoch weder zu Interoperabilität beim Clearing von Derivaten noch zur Fragmentierung der Liquidität führen.Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa yhteentoimivuuteen johdannaisten määrityksessä eikä likviditeetin pirstoutumiseen.
Allgemein hängt die Qualität der sich aus diesen Märkten ergebenden Informationen von der Liquidität dieser Märkte ab.Yleensä näiden markkinoiden sisäisen tiedon laatu riippuu markkinoiden likviditeetistä.
Die Vermögenswerte sind so anzulegen, dass die Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität des Portfolios insgesamt gewährleistet ist.varat sijoitetaan siten, että varmistetaan koko sijoitussalkun suojaus, laadukkuus, likvidiys ja tuottavuus;
andere Kategorien von Vermögenswerten, insbesondere durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere von hoher Liquidität und Kreditqualität,muita varojen luokkia, erityisesti asuntolainavakuudellisia arvopapereita, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Liquiditätskontrollemaksuvalmiuden valvonta
Behandlung unbeurteilter LiquiditätsfazilitätenLuokittelemattomien likviditeettisopimusten käsittely
Liquiditätszuführung für NEC und DMALikviditeetin tarjoaminen NEC:lle ja DMA:lle
Liquiditätsplan und tägliche LiquiditätsberichteLikviditeettisuunnitelma ja päivittäiset likviditeettiraportit
Liquiditätsmanagement und Steuerung der langfristigen Refinanzierung durch Pfandbriefe;kassavirtojen hallinta ja pitkäaikainen jälleenrahoitus katetuilla joukkovelkakirjoilla;
Liquiditätszuflüsse werden in voller Höhe gemeldet, wobei die folgenden Zuflüsse gesondert gemeldet werden:Likviditeetin sisäänvirtaukset on ilmoitettava kokonaisuudessaan, ja seuraavat sisäänvirtaukset on ilmoitettava erikseen:
gute bis relativ gute Liquidität;hyvä tai melko hyvä likviditeetti
relativ gute bis mäßige Liquidität;melko hyvä tai kohtalainen likviditeetti
mäßige bis relativ schwache Liquidität;kohtalainen tai melko heikko likviditeetti
relativ schwache bis schwache Liquidität;melko heikko tai heikko likviditeetti
Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse.Laitosten on ilmoitettava likviditeetin sisäänvirtaukset.
erheblicher Rückgang der allgemeinen Marktliquidität,laaja markkinalikviditeetti on vähentynyt tuntuvasti;
Unterschiedliche Liquiditätsanforderungen an die verschiedenen AnlegerErilaiset sijoittajien maksuvalmiusehdot