"Länder" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
LänderMaat

Beispieltexte mit "Länder"

ehemalige sozialistische Länderentiset sosialistimaat
Länder der Pazifischen GemeinschaftTyynenmeren yhteisön maat
Länder und Gebiete Nordafrikas, andere Länder AfrikasPohjois-Afrikan maat ja alueet, muut Afrikan maat.
Länder der EFTA, die Mitglied des EWR-Abkommens sind, gemäß jenem Abkommen;ETA-sopimuksen osapuolina olevat EFTA-maat kyseisen sopimuksen mukaisesti;
Länder [1], die nach der allgemeinen Regelung nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a begünstigt sind1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yleisen menettelyn edunsaajamaat [1]
Ausfuhrverkäufe in andere LänderVienti muihin maihin
mittel- und osteuropäische LänderKeski- ja Itä-Euroopan maat
Nur für bestimmte südamerikanische Länder.Vain tiettyjen Etelä-Amerikan maiden osalta.
Gruppe der am stärksten industrialisierten Länderjohtavien teollisuusmaiden G8-ryhmä
Pflicht zur Mitarbeit für APS+-begünstigte LänderGSP+-edunsaajamaiden velvoite tehdä yhteistyötä
Anhang I enthält eine Liste der förderfähigen Länder.Liitteessä I vahvistetaan GSP-järjestelmään oikeutettujen maiden luettelo.
Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Länderöljyä vievien arabimaiden järjestö
überseeische Länder und Gebietemerentakaiset maat ja alueet
Drei Länder pro Projekt im Jahr 2011Vuonna 2011 katettiin kolme maata hanketta kohden
Nicht spezifizierte Länder und Gebietemäärittelemättömät maat ja alueet
Naher und Mittlerer Osten, andere Länder AsiensLähi- ja Keski-itä, muut Aasian maat.
Die übrigen Länder gehören der Kategorie II an.Kaikki muut maat kuuluvat luokkaan II.
Ausfuhrverkäufe in andere Länder in SüdostasienVienti muihin Kaakkois-Aasian maihin
nimmt die Anmerkungen dieser Länder zur Kenntnis:panee merkille kyseisten valtioiden huomiot:

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

OstblockländerItäblokin maat
KaukasusländerKaukasian maat
Länderfinanzenalueellinen rahatalous
Ausländerrechtulkomaalaisten oikeudet
Länder/Einfuhren (in t)Maat / Tuonti (tonnia)
Ländercode des Herstellers;valmistajan maatunnus;
Länderübergreifende politische ZusammenarbeitRajatylittävä toimintapoliittinen yhteistyö
Kartenübersicht für NachbarländerNaapurimaiden kartat
Handel nach Ländernkauppa maittain
Teilnahme von LändernOsallistuvat maat
Einreise von Ausländernulkomaalaisten maahantulon salliminen
Handel nach Ländergruppenkauppa maaryhmittäin
Teilnahme von DrittländernKolmansien maiden osallistuminen
Ländercode des Mitgliedstaats des VerbrauchsKulutusjäsenvaltion maakoodi
Länder, für die Antidumpingmaßnahmen geltenMaat, joihin sovelletaan polkumyynnin vastaisia toimenpiteit?
Länderratings und Ratings öffentlicher FinanzenValtioiden ja julkisyhteisöjen luokitukset
Länder, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenKestämättömän kalastuksen sallivat maat
Länder, für die keine Notifikation erforderlich istMaat, jotka eivät vaadi ilmoitusta
Ländercode des bewerteten Emittenten oder Instruments.Luokitellun liikkeeseenlaskijan tai instrumentin maatunnus.
im Fall der Ausfuhr in Drittländerkolmanteen maahan viedyn eläimen osalta
Preise bei der Ausfuhr in DrittländerVientihinnat kolmansiin maihin
Untergliederung in die einzelnen EU-LänderMaakohtaiset erittelyt kaikista EU-maista
Einfuhren aus anderen LändernTuonti muista maista
Importe aus EU-Ländern, cif [93]Tuonti EU:n sisältä cif [93]
der Zusammenarbeit mit Drittländern,yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa;
Einfuhren aus den betroffenen LändernTuonti asianomaisista maista