"Kohäsionsfonds" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Kohäsionsfondskoheesiorahasto

Beispieltexte mit "Kohäsionsfonds"

Interventionsbereich des KohäsionsfondsKoheesiorahaston tuen laajuus
Kohäsionsfonds — Abschluss früherer Projekte (aus der Zeit vor 2007)Koheesiorahasto – Aikaisempien hankkeiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2007)
Interventionskategorien für den EFRE, den ESF und den KohäsionsfondsEAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston tukitoimiluokat
Der Kohäsionsfonds unterstützt nicht:Koheesiorahastosta ei tueta
Errichtung des Kohäsionsfonds und GegenstandKoheesiorahaston perustaminen ja kohde
Dieses Ziel stellt die Priorität der Kohäsionsfonds dar.Tämä on koheesiopolitiikan rahastojen ensisijainen tavoite.
Aus Mitteln des Kohäsionsfonds finanzierte RisikoteilungsinstrumenteKoheesiorahastomäärärahoista rahoitetut riskinjakovälineet
Aus den Mitteln des Kohäsionsfonds finanzierte RisikoteilungsinstrumenteKoheesiorahaston määrärahoista rahoitetut riskinjakovälineet
Spezifische Aufrufe für vom Kohäsionsfonds im Verkehrssektor übertragene MittelKoheesiorahastosta liikennealalla siirrettyihin varoihin liittyvät erityiset ehdotuspyynnöt
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Kohäsionsfonds und Europäischer SozialfondsEuroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja Euroopan sosiaalirahasto.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

ein Drittel aus dem Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.Lisämääräraha jakautuu siten, että koheesiorahasto vastaa yhdestä kolmanneksesta ja rakennerahastot kahdesta kolmanneksesta.
über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta
Die aus dem Kohäsionsfonds unterstützten operationellen Programme werden auf nationaler Ebene erstellt.Koheesiorahaston tukea saavat toimenpideohjelmat on laadittava kansallisella tasolla.
Liste der für eine Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds in Frage kommenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista koheesiorahaston rahoitukseen oikeutetuista jäsenvaltioista
Methodik für die Berechnung der Unterstützung aus dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds für KlimaschutzzieleMenetelmä ilmastonmuutokseen liittyville tavoitteille EAKR:stä, ESR:stä ja koheesiorahastosta myönnettävän tuen laskemiseen
Unterstützung durch den Kohäsionsfonds von Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe"Koheesiorahaston tuki Verkkojen Eurooppa -välineen soveltamisalaan kuuluville liikenneinfrastruktuurihankkeille
Methode für die Mittelzuweisung für die im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähigen Mitgliedstaaten nach Artikel 90 Absatz 3Jakomenetelmä koheesiorahaston tukeen 90 artiklan 3 kohdan mukaisesti tukikelpoisia jäsenvaltioita varten