"Kleinstunternehmen" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Kleinstunternehmenmikroyritys

Beispieltexte mit "Kleinstunternehmen"

Kleinstunternehmen gemäß der Definition in der Empfehlung 2003/361/EG.“Mikroyritykset sellaisina kuin ne on määritelty suosituksessa 2003/361/EY.”
Eigentumsstrukturen können die Qualifizierung als kleines oder Kleinstunternehmen im Sinne der Leitlinien über KMU-Beihilfen in Frage stellen.Pienet yritykset ja mikroyritykset voivat jäädä tuen ulkopuolelle omistusrakenteiden vuoksi, kuten pk-yrityksille myönnettävää tukea koskevissa valtiontuen suuntaviivoissa määrätään.
Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und UnternehmensgründungenYrityshautomoiden kehittämisen tukeminen ja investointituki itsenäiseksi ammatinharjoitta-jaksi ryhtymiselle, mikroyrityksille ja yritysten perustamiselle
Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen;yrityshautomoiden kehittämisen tukeminen ja investointituki itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle, mikroyrityksille ja yritysten perustamiselle;
Wie bereits dargelegt, haben die norwegischen Behörden das Programm für unbezahlte FuE-Arbeit auf kleine Unternehmen und Kleinstunternehmen begrenzt.Kuten edellä todettiin, Norjan viranomaiset ovat rajanneet palkaton T&K-henkilöstö -ohjelman pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin.
Zahl der unterstützten Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (einschließlich kooperativer Unternehmen und Unternehmen der Sozialwirtschaft).tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (osuustoiminnalliset ja yhteisötalouden yritykset mukaan luettuina) lukumäärä.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset
Mikrofinanzierungen für Personen und Kleinstunternehmen;mikrorahoitusta henkilöille ja mikroyrityksille;
Mikrofinanzierungen für sozial schwache Gruppen und für Kleinstunternehmen:mikrorahoitus heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille:
Größe der teilnehmenden Züchter und Erzeuger: Kleinstunternehmen, kleines Unternehmen, mittleres Unternehmen oder Großunternehmen;osallistuvien jalostajien ja tuottajien koko: mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys vai suuri yritys;
Außerdem wird der Zugang von Kleinstunternehmen, darunter selbstständig Erwerbstätige und Sozialunternehmen zu Finanzierungen verbessert.Myös mikroyritysten, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat ja yhteiskunnalliset yritykset, rahoituksen saatavuutta parannetaan.
Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei Kleinstunternehmen, Unternehmen des Handwerks, Selbständigen, freien Berufen und Sozialunternehmen zukommen.Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä mikroyrityksiin, käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, vapaisiin ammatteihin sekä sosiaalisiin yrityksiin.