"Kapitalgesellschaft" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Kapitalgesellschaftpääomayhtiö

Beispieltexte mit "Kapitalgesellschaft"

Jede Partei hat einen Eigentumsanteil von 50 % an der Kapitalgesellschaft.Kummallakin osapuolella on osakeyhtiömuotoisessa yhteisössä 50 prosentin omistusosuus.
Im Frühjahr 2004 wurden der Verein und die Kapitalgesellschaft neu organisiert.Keväällä 2004 seura ja osakeyhtiö organisoitiin uudelleen.
Die Kapitalgesellschaft sollte bei der Zahlung dieser Ausgaben auch die Nettoerlöse erhalten.Sopimuksen mukaan osakeyhtiö piti itsellään myös nettovoitot, jotka jäivät jäljelle kulujen maksamisen jälkeen.
Derartige vertragliche Veränderungen an den Merkmalen einer Kapitalgesellschaft können dazu führen, dass eine Vereinbarung eine gemeinschaftliche Tätigkeit ist.Tällaiset sopimukseen perustuvat muutokset osakeyhtiömuodon piirteisiin voivat johtaa siihen, että järjestely on yhteinen toiminto.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,sijoitukset venture capital -yrityksiin;
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11) [6]yritykset (S.11) [6]
Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-KapitalgesellschaftenYritystulon otot yritysmäisistä yhteisöistä
Beziehungen des Staates zu öffentlichen KapitalgesellschaftenPuolustusmenot Julkisyhteisöjen suhteet julkisiin yrityksiin
Finanzielle Kapitalgesellschaften einschließlich Teilsektoren [39]Rahoituslaitokset alasektoreineen [39]
Institutionelle Einheiten des Sektors finanzielle KapitalgesellschaftenRahoituslaitossektoriin sisältyvät institutionaaliset yksiköt
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften einschließlich Teilsektoren [38]Yritykset alasektoreineen [38]
Finanzielle Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben (FMKG)Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt