"Gleichbehandlung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Gleichbehandlungyhdenvertainen kohtelu

Beispieltexte mit "Gleichbehandlung"

Finanzhilfen unterliegen den Grundsätzen der Transparenz und der Gleichbehandlung.Avustuksiin sovelletaan avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.
Artikel 112 Grundsätze der Gleichbehandlung und der Transparenz112 artikla Tasapuolisen kohtelun ja avoimuuden periaatteet
Die Mitgliedstaaten können die Gleichbehandlung wie folgt einschränken:Jäsenvaltiot voivat rajoittaa yhdenvertaista kohtelua, joka perustuu:
Die Verfahrensordnung stellt die Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mitgliedstaaten sicher.Työjärjestyksessä on varmistettava kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden tasavertainen kohtelu.
Um Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollte die Abweichung für alle Mitgliedstaaten gelten.Tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi poikkeusta olisi sovellettava kaikkiin jäsenvaltioihin.
Um Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollte die Verlängerung für alle Mitgliedstaaten gelten.Tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi suunnitelman täytäntöönpanoa olisi jatkettava kaikissa jäsenvaltioissa.
EFTA-Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von Männern und FrauenTyöterveyttä ja -turvallisuutta, työoikeutta sekä miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua käsittelevä EFTAn komitea
Saisonarbeitnehmer haben Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats zumindest in Bezug aufKausityöntekijöillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa vähintään seuraavien seikkojen osalta:

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und TransparenzYhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden periaate
Artikel 3: Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz3 artikla: Yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden periaate
Sie sorgen für Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und Nichtdiskriminierung.niillä varmistetaan tasapuolinen kohtelu, oikeasuhteisuus ja syrjimättömyys;
Mit der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern wird gegen Grundrechte verstoßen.Naisten ja miesten epätasa-arvoinen kohtelu loukkaa perusoikeuksia.
Insbesondere sollte die EZB den Grundsatz der Gleichbehandlung und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung gebührend beachten.EKP:n olisi erityisesti otettava asianmukaisesti huomioon tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet.
Preisgelder sollten den Grundsätzen der Transparenz und der Gleichbehandlung in derselben Weise unterliegen wie Finanzhilfen.Palkintoihin olisi sovellettava avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita samalla tavoin kuin avustuksiin.
Im Interesse der Gleichbehandlung aller Beteiligten wird die Überwachungsbehörde dem Beihilfeempfänger dieselbe Aufforderung zur Stellungnahme übermitteln.Varmistaakseen asianomaisten osapuolten yhtäläisen kohtelun valvontaviranomainen lähettää saman kehotuksen huomautusten esittämiseen myös tuensaajalle.