"Finanzinstrument" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Finanzinstrumentrahoitusväline

Beispieltexte mit "Finanzinstrument"

Finanzinstrument der EUEU:n rahoitusväline
Derivaten, deren einziges Basisinstrument ein an einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument ist.johdannaiset, joiden ainoana kohde-etuutena on rahoitusväline, jolla käydään kauppaa markkinapaikassa.
Kauf- und Verkaufspositionen in Bezug auf dasselbe Finanzinstrument dürfen gegeneinander aufgerechnet werden.Positiot voidaan nettouttaa, jos pitkät ja lyhyet positiot liittyvät samaan rahoitusvälineeseen.
Gesamtbetrag der an das Finanzinstrument gezahlten Programmbeiträge, aufgeschlüsselt nach Priorität oder Maßnahme;rahoitusvälineeseen ohjelmista maksettujen rahoitusosuuksien kokonaismäärä prioriteetin tai toimenpiteen mukaan jaoteltuna;
Ein Unternehmen erhält stetig Marktdaten von demselben Markt, an dem das Finanzinstrument aufgelegt oder erworben wurde.Yhteisö saa jatkuvasti markkinatietoa niiltä markkinoilta, joilla instrumentti on myönnetty tai joilta se on hankittu.
Wenn kein aktiver Markt für ein Finanzinstrument besteht, bestimmt ein Unternehmen den beizulegenden Zeitwert mithilfe einer Bewertungsmethode.Jos rahoitusinstrumentin markkinat eivät ole toimivat, yhteisö määrittää käyvän arvon arvostusmenetelmän avulla.
einen eigenständigen Vermögenswert oder eine eigenständige Schuld (z.B. ein Finanzinstrument oder ein nicht finanzieller Vermögenswert), oderitsenäinen omaisuuserä tai velka (esim. rahoitusinstrumentti tai rahoitusvaroihin kuulumaton omaisuuserä); tai

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Einsatz von FinanzinstrumentenRahoitusvälineiden käyttöönotto
Finanzinstrumente: Ansatz und BewertungRahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
Finanzinstrumente sind keine Großprojekte.Rahoitusvälineitä ei katsota suurhankkeiksi.
Finanzinstrumente, die keine Finanzderivate sindRahoitusinstrumentit, joita ei lueta johdannaisiin
Finanzinstrumente: Angaben (geändert im Oktober 2009)Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutettu lokakuussa 2009)
Finanzinstrumente (in der im November 2009 veröffentlichten Fassung)Rahoitusinstrumentit (julkaistu marraskuussa 2009)
Finanzinstrumente: Darstellung (in der im September 2010 geänderten Fassung)Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutettu syyskuussa 2010)
Finanzinstrumente dürfen nicht zur Vorfinanzierung von Zuschüssen verwendet werden.Rahoitusvälineitä ei saa käyttää avustuksien ennakkorahoitukseen.
IFRS 7 Finanzinstrumente: AngabenIFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
C. Finanzinstrumente für WachstumC. Kasvuun tähtäävät rahoitusvälineet
IAS 32 Finanzinstrumente: DarstellungIAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
folgenden nicht derivativen Finanzinstrumenten:seuraavat rahoitusvälineet, jotka eivät ole johdannaisia:
Verwaltung und Kontrolle von FinanzinstrumentenRahoitusvälineiden hallinto ja valvonta
die Kategorien der geclearten Finanzinstrumente;määritettävien rahoitusvälineiden lajit;
Gilt für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.Koskee strukturoitujen rahoitusvälineiden luokituksia.