"Dokumentation" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Dokumentationasiakirjat

Beispieltexte mit "Dokumentation"

Dokumentation und DokumentenlenkungDokumentointi ja asiakirjojen hallinta
technische Dokumentation ÜbersetzungTekninen dokumentaatio käännös
Dokumentation und Anforderungen unter KontrolleDokumentointi ja vaatimukset hallinnassa
Dokumentation und Überwachung von RückführungenMaastapoistamistoimenpiteen dokumentointi ja seuranta
Dokumentation über das/die Verfahren für interne AuditsSisäisiä auditointeja koskevia menettelyjä koskevat asiakirjat
Dokumentation über das/die Verfahren für Beschwerden und KlagenValituksia ja muutoksenhakua koskevia menettelyjä koskevat asiakirjat
Dokumentation über das/die Verfahren für die ManagementbewertungJohdon katselmusta koskevia menettelyjä koskevat asiakirjat
Dokumentation zum Einbau eines typgenehmigten Zweistoffmotors in ein FahrzeugTyyppihyväksytyn kaksipolttoainemoottorin asentamista ajoneuvoon koskevat asiakirjat
Dokumentation über das/die Verfahren für Korrektur- und VorbeugungsmaßnahmenKorjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimia koskevia menettelyjä koskevat asiakirjat
Erzreserve ohne zugängliche Dokumentation.Malmivarat, joista ei ole saatavilla asiakirjoja.
Internationale Vereinigung für Dokumentationdokumentaatio- ja informaatioalan maailmanjärjestö
Repräsentative Stichproben der technischen Dokumentationedustavan otoksen valintaa teknisistä asiakirjoista
kleinere Änderungen im Quellcode oder in der Dokumentation.vähäiset muutokset lähdekoodiin tai dokumentaatioon.
Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und DokumentationEuroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus
Die Genehmigungsbehörde verlangt vom Hersteller die Einreichung einer Dokumentation.Hyväksyntäviranomainen vaatii valmistajaa toimittamaan asiakirjapaketin.
Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.Kohderyhmiä ovat insinöörit, asentajat, tekniset kirjoittajat sekä markkinoinnin, myynnin ja teknisen dokumentaation ammattilaiset ja johtohenkilöt.
Beschaffung von Dokumentation und ArchivierungAsiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi
vereinfachte Dokumentation während des Flugs,yksinkertaistetut lennon aikana käytettävät asiakirjat;
Diese Dokumentation muss Folgendes enthalten:‘Asiakirjoissa on annettava seuraavat tiedot:”
technische Dokumentation und Instandhaltungsvorschriften.tekniset asiakirjat ja huoltomääräykset.
Diesbezüglich wurde jedoch keine Dokumentation vorgelegt.Tämän väitteen tueksi ei ole kuitenkaan esitetty asiakirjoja.
Beschaffung von Informationen, Dokumentation und ArchivierungTiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi
Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),asiakirjojen arviointi (käsikirja, menettelyt jne.);

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Dokumentationswerkzeugtiedonhakumenetelmä
Dokumentationssystemtiedonhallintajärjestelmä
Dokumentationsstelledokumentaatiokeskus
Inhalt der Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationLääketurvajärjestelmän kantatiedoston sisältö
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von DokumentenAsiakirjojen hallintamenettelyjä koskevat asiakirjat
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von AufzeichnungenTallenteiden hallintamenettelyjä koskevat asiakirjat
Dokumentation über Akkreditierung(en), die für diesen Antrag relevant ist/sindTämän hakemuksen kannalta merkityksellisiä akkreditointeja koskevat asiakirjat
Dokumentation über Interessenkonflikte und Verfahren/Form der Lösung potenzieller KonflikteEturistiriitoja ja niitä koskevan mahdollisen menettelyn ratkaisemista koskevat asiakirjat / lomake
Dokumentation der nach der Zulassung bestehenden Verpflichtungen, die als Zulassungsbedingung auferlegt wurden.niiden myyntiluvan myöntämisen jälkeisten velvoitteiden dokumentointi, jotka on asetettu myyntiluvan ehdoksi.
Dokumentation über das Verfahren zur Gewährleistung einer laufenden Überwachung der Kompetenzen und LeistungsüberwachungAsiakirjat menettelystä, jolla varmistetaan pätevyyden jatkuva seuranta ja suoritusten seuranta
Dokumentation über Verfahren zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, einschließlich Schutz eigentumsrechtlich geschützter DatenAsiakirjat salassapitovelvollisuutta koskevasta menettelystä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojasta
Inhalt des Anhangs zur Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationLääketurvajärjestelmän kantatiedoston liitteen sisältö
Die Dokumentation muss u. a. Folgendes umfassen:Asiakirjoissa on kuvattava vähintään
Prüfung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation;hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;
Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und ArchivierungDokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot
Die erweiterte Dokumentation muss folgende Informationen enthalten:Laajaan asiakirjapakettiin on sisällytettävä seuraavat:
Diese Dokumentation ist dem Zentralverwalter auf Anforderung vorzulegen.Tämä dokumentaatio on toimitettava pyynnöstä keskusvalvojalle.
Form der in der Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthaltenen UnterlagenLääketurvajärjestelmän kantatiedostoon sisältyvien asiakirjojen muoto
Die Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthält mindestens alles Folgende:Lääketurvajärjestelmän kantatiedoston on sisällettävä vähintään kaikki seuraavat tiedot: