"Ort" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
Ortsted

Beispieltexte mit "Ort"

Ort des Empfängers;modtagerens lokalitet
Ort und Datum der Ausstellung:Udstedelsessted og -dato:
Ort des Verladens zur Ausfuhr5.2.Pålæsningssted med henblik på eksport5.2.
Ort des Entstehens der ZollschuldStedet, hvor toldskylden opstår
Ort des Ereignisses oder der Bedingungen;hvor hændelsen eller forholdet finder sted
Ort der Registrierung des Emittenten und seine Registrierungsnummer.udsteders registrerede hjemsted og registreringsnummer
Ort der Kontrollen mit Ausrüstungen und für die physische Überprüfung,oplysninger om, hvor der foretages screening og fysisk kontrol
Ort und Datum des Antrags auf internationalen Schutz im Aufenthaltsstaat: …Sted og dato for ansøgningen om international beskyttelse i opholdslandet: …
Benennung eines Agenten vor OrtUdpegning af lokal repræsentant
Beförderung zum zugelassenen OrtTransport til det rette sted
Sie besuchen die Organisation vor Ort.Besøge organisationen eller anlægsområdet.
Angaben zur Bodenbedeckung für einen bestimmten Zeitpunkt und Ort.Arealdækkeinformation på et bestemt tidspunkt og sted.
Pauschale Berichtigungen von 2 % – unzulängliche Kontrollen vor OrtFaste korrektioner på 2 % for mangler ved kontrollen på stedet
die Verfahren zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich gegebenenfalls Inspektionen vor Ort.procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder i givet fald kontrolbesøg på stedet.
In diesem Rahmen unterhalten die Commander der EU gegebenenfalls Verbindung zu anderen internationalen Akteuren vor Ort.Inden for disse rammer er EU's øverstbefalende, i det omfang det er relevant, forbindelsesled til andre internationale aktører i området.
Der Ort der Messung.Stedet for målingen.
der Ort und die Art der Arbeit,arbejdssted og arbejdstype
Vertriebsstufe Ort der Probenahme.Væv Den del af produktet, der er analyseret — f.eks. fedt- eller muskelvæv.
Als Wohnort gilt der Ort der Abordnung,Udstationeringsstedet betragtes som bopæl:
Tag, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote.Dato, klokkeslæt og sted for åbningen.
Verkäufe, Ausgaben vor Ort und ZahlungsverkehrSalg, lokale udgifter og overførsel af midler
Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote;dato, klokkeslæt og sted for åbningen af tilbuddene

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

dortder
Wortord
Sportidræt
Sportsport
orthodoxe Kircheortodoksi
nationaler Transportnational transport
regionaler Transportregional transport
kombinierter Transportkombineret transport
unterirdischer Transportunderjordisk transport
wechselnder Aufenthaltsortboligmæssig mobilitet
Regionen Portugalsregioner i Portugal
Passwort vergessen?Glemt adgangskode?
politische Verantwortungpolitisk ansvar
künstliche Fortpflanzungkunstig forplantning
fortgeschrittener Werkstoffavanceret materiale
Orthoborsäure, Natriumsalz [3]Orthoborsyre, natriumsalt; [3]
Unfall beim Transporttransportulykke
Feld 14: HerstellungsortBoks 14: Produktionssted
Feld 22: HerstellungsortBoks 22: Produktionssted
Startflugplatz oder -einsatzortAfgangsflyveplads eller -operationslokalitet
Produktions- und IndustriestandortProduktions- og industriområde
Transport über Rohrrørledningstransport
Zahl der VortragendenAntallet af procederende
Standort des BetriebsBedriftens beliggenhed
Transport über Kabelkabeltransport
Datum des AbtransportsDato for afgang
Ort, an dem der Dienst angeboten wird.Det sted, hvor tjenesten udøves.
Organisation mit einem Standort in der EUOrganisation med et anlægsområde i EU
Ort, Datum und Unterschrift des Beschwerdeführers“Sted, dato og klagerens underskrift«
Förderfähigkeit von Vorhaben je nach StandortOperationers støtteberettigelse afhængigt af sted
der amtlichen Stelle am Eingangsort und der Zollstelle am Eingangsortdet officielle organ på indførselsstedet og indførselstoldstedet
der amtlichen Stelle am Eingangsort und der Zollstelle am Bestimmungsortdet officielle organ på indførselsstedet og bestemmelsestoldstedet
der amtlichen Stelle am Bestimmungsort und der Zollstelle am Bestimmungsortdet officielle organ på bestemmelsesstedet og bestemmelsestoldstedet
Bei Code Bestimmungsort 2:For destinationstypekode 2 er datagruppen:
Verwendung der Importe [91]Anvendelse af importerede produkter [91]
verladen in … (Verladeort)indlastet i … (indladningssted)
Importe und Exporte von FISIMImport og eksport af FISIM
den Standort des Flugplatzes;flyvepladsens beliggenhed
Für die Einfuhr nach PortugalBestemt til at indføres i Portugal