"Ausschuss (EU)" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Ausschuss (EU)udvalg (EU)

Beispieltexte mit "Ausschuss (EU)"

Gemischter Ausschuss (EU)blandet udvalg (EU)
Beratender Ausschuss (EU)rådgivende udvalg (EU)
Paritätischer Ausschuss (EU)paritetisk udvalg (EU)
Ständiger Ausschuss (EU)stående udvalg (EU)
Wissenschaftlicher Ausschuss (EU)videnskabeligt udvalg (EU)
Technischer Ausschuss (EU)teknisk udvalg (EU)
Verwaltungsausschuss (EU)forvaltningskomité (EU)
Regelungsausschuss (EU)forskriftsudvalg (EU)
Agrarausschuss (EU)EU's landbrugsudvalg
Währungsausschuss (EU)EU's Monetære Udvalg