"Aufhebung der Mittelbindung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Aufhebung der MittelbindungFrigørelse

Beispieltexte mit "Aufhebung der Mittelbindung"

Ausnahmen von der Aufhebung der MittelbindungUndtagelse fra frigørelsen
Von der Aufhebung der Mittelbindung ausgenommen sind die Beträge, die dem Teil der Mittelbindungen entsprechen, für denDet beløb, frigørelsen berører, nedsættes med beløb svarende til den del af budgetforpligtelsen, for hvilken:

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Aufhebung der Anerkennung oder VollstreckungSuspension eller tilbagekaldelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse
Aufhebung oder Änderung einer ZulassungTilbagekaldelse eller ændring af en godkendelse
Aufhebung und Änderung geltender RechtsvorschriftenOphævelse og ændring af gældende lovgivning
Berichtigung oder Aufhebung der BescheinigungBerigtigelse eller tilbagekaldelse af attesten
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EGom offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
Die Befugnis zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 673/2005 liegt beim Rat.For så vidt angår forordning (EF) nr. 673/2005, er beføjelsen til at ophæve forordningen forbeholdt Rådet.
über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
Bereits ein Jahr nach Aufhebung der Kontingente stiegen diese Einfuhren auf 530294 Tonnen.Da kontingenterne blev ophævet et år senere, steg denne import til 530294 tons.
Aufhebung von MittelbindungenFrigørelse af bevillinger
Artikel 15 Aufhebung von MittelbindungenArtikel 15 Frigørelse af bevillinger
Artikel 178 Aufhebung von MittelbindungenArtikel 178 Frigørelse af bevillinger
Automatische Aufhebung von Mittelbindungen für Programme zur Entwicklung des ländlichen RaumsAutomatisk frigørelse for programmer for udvikling af landdistrikterne
Bei der Berechnung der automatischen Aufhebung von Mittelbindungen werden nicht berücksichtigt:Følgende lades ude af betragtning ved beregningen af den automatiske frigørelse:
Überprüfung der MittelbindungenTjek af forpligtelser
Vornahme der globalen MittelbindungVedtagelse af en samlet forpligtelse
Artikel 87 Überprüfungen der MittelbindungenArtikel 87 Tjek af forpligtelser
Jeder Mittelbindung muss ein Finanzierungsbeschluss vorausgehen.Forud for enhver udgiftsforpligtelse skal der foreligge en finansieringsafgørelse.
der Abwicklung der noch zur Zahlung anstehenden Mittelbindungen.afviklingen af uindfriede forpligtelser.
Diese Zahlungen werden der ältesten offenen Mittelbindung zugeordnet.Disse betalinger tilskrives den tidligst åbne budgetforpligtelse.
Der Anweisungsbefugte, der eine Mittelbindung vornimmt, überzeugt sich vonVed vedtagelsen af en budgetmæssig forpligtelse sikrer den anvisningsberettigede sig:
die Referenzdaten der Mittelbindung, auf die sie angerechnet wird;henvisning til den tilsvarende budgetforpligtelse