"Aufgaben des Direktors" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Aufgaben des DirektorsDen administrerende direktørs opgaver

Beispieltexte mit "Aufgaben des Direktors"

Aufgaben und Befugnisse des ExekutivdirektorsDen administrerende direktørs opgaver og beføjelser

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Aufgaben des EFREEFRU's opgaver
Aufgaben des ExekutivratsBestyrelsens arbejdsopgaver
Aufgaben des organisierenden MitgliedstaatsOpgaver, der påhviler den medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen
Aufgaben des teilnehmenden MitgliedstaatsOpgaver, der påhviler den deltagende medlemsstat
Aufgaben des unabhängigen SachverständigenDen uafhængige eksperts funktioner
Auftrag und Aufgaben des ZentrumsCentrets kommissorium og opgaver
das Ziel und die Aufgaben des EVTZ,EGTS'ens formål og opgaver
Art und Dauer der Aufgaben und des Vertrags;arbejdsopgavernes og kontraktens art og varighed
Die Amtszeit des Direktors beträgt fünf Jahre.Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år.
Die Amtszeit des Exekutivdirektors und seines Stellvertreters beträgt fünf Jahre.Mandatperioden for den administrerende direktør og vicedirektøren er fem år.
Jede Weiterübertragung von Befugnissen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Direktors.Enhver subdelegation kræver direktørens udtrykkelige godkendelse.
die Annahme eines Verfahrens zur Auswahl des Exekutivausschusses und des Direktors,vedtage en procedure for udvælgelse af forretningsudvalget samt af direktøren
Die Personalbestimmungen des Instituts werden vom Rat auf Empfehlung des Direktors angenommen.Bestemmelser vedrørende instituttets personale vedtages af Rådet efter henstilling fra direktøren.
Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Exekutivdirektors nimmt der stellvertretende Exekutivdirektor seine Aufgaben wahr.I tilfælde af den administrerende direktørs forfald træder vicedirektøren i hans sted.
Der Direktor oder der Lenkungsausschuss im Falle des Direktors trifft alle weiteren geeigneten Maßnahmen.Direktøren eller bestyrelsen, hvis direktøren er berørt, træffer eventuelle yderligere, hensigtsmæssige foranstaltninger.
die Ernennung und gegebenenfalls Entlassung des Direktors sowie die Ausübung der Disziplinargewalt gegenüber dem Direktor,udnævne og om nødvendigt afskedige direktøren, og udøve disciplinærmyndighed i forhold til direktøren