"Artikel 80 Einziehungsvorschriften" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Artikel 80 EinziehungsvorschriftenArtikel 80 Reglerne vedrørende inddrivelse

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Artikel 180 Verwaltung, Auswahl der Vorhaben und PrüfungArtikel 180 Forvaltning, udvælgelse og revision
die Zahlungsfrist nach Artikel 80 Absatz 3 Buchstabe b;den frist, der er omhandlet i artikel 80, stk. 3, litra b)
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG vergebene Einheiten;enheder udstedt i medfør af artikel 7, stk. 3, i beslutning nr. 280/2004/EF
Jahresgebühr für Biozidprodukte mit Unionszulassung; Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe aÅrligt gebyr for EU-godkendte biocidholdige produkter; artikel 80, stk. 1, litra a)
Artikel 80 Absatz 2 des Statuts gilt auch für die Empfänger vorläufiger Versorgungsbezüge.Bestemmelserne i artikel 80, stk. 2, i vedtægten finder også anvendelse på modtagere af foreløbige pensionsydelser.
Artikel 80: Vorschriften für die Ausrichtung von Wettbewerben und die Auswahl der TeilnehmerArtikel 80: Regler for projektkonkurrencer og udvælgelse af deltagere
Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden, gemäß Artikel 80,indtægter fra tilbagebetaling i overensstemmelse med artikel 80 af uretmæssigt udbetalte beløb
Der Rat hat nach Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 die Liste überprüft.Rådet har foretaget en gennemgang af listen som krævet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001.
Gleichzeitig mit der Antragstellung werden die nach Artikel 80 Absätze 1 und 2 zu zahlenden Gebühren entrichtet.Ansøgningen indsendes sammen med de gebyrer, der skal erlægges i henhold til artikel 80, stk. 1 og 2.