"Artikel 64 Aufgabentrennung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Artikel 64 AufgabentrennungArtikel 64 Adskillelse af funktioner

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Artikel 164 Zeitplan für das EntlastungsverfahrenArtikel 164 Tidsplan for dechargeproceduren
Artikel 64 — Kommission für Finanz- und VerwaltungsfragenArtikel 64 — Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender
Der Begriff „Zahlungsempfänger“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 der Richtlinie 2007/64/EG.Terminal, der giver mulighed for at indehavere af e-penge på et kort med en e-pengefunktion kan overføre e-pengeværdi fra deres saldo til den erhvervsdrivendes eller en anden modtagers saldo.
die zusätzliche Aufnahme von Kriterien zu denen gemäß Artikel 64 Absätze 1 und 2;tilføjelsen af kriterier til kriterierne i artikel 64, stk. 1 og 2
Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010).Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
Der Begriff „Zahlungsverkehrssystem“ hat dieselbe Bedeutung wie der Begriff „Zahlungssystem“ in Artikel 4 der Richtlinie 2007/64/EG.Terminal, der giver mulighed for overførsel af elektroniske penge fra en udsteder af elektroniske penge til indehaveren af et kort med en e-pengefunktion og omvendt, dvs. opladning og tømning.
internationale offene Ausschreibung im Sinne von Artikel 127 Absatz 2 und Artikel 264 Absatz 2 Buchstabe a,internationalt offentligt udbud i henhold til artikel 127, stk. 2, og artikel 264, stk. 2, litra a)
Jeder Erklärungszeitraum im Sinne des Artikels 364 oder des Artikels 369f der Richtlinie 2006/112/EG ist ein eigenständiger Erklärungszeitraum.Enhver angivelsesperiode som omhandlet i artikel 364 og 369f i direktiv 2006/112/EF er en selvstændig angivelsesperiode.