"Art und Umfang der Prüfung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Art und Umfang der Prüfungart og omfang af inspektionen

Beispieltexte mit "Art und Umfang der Prüfung"

Art und Umfang der Überprüfung der einzelnen Betriebe hängen von den Ergebnissen der Risikobewertung ab.Arten og omfanget af auditopgaverne i forbindelse med enkelte virksomheder afhænger af den vurderede risiko.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Art und Umfang der durchgeführten Kontrollen;arten og omfanget af den udførte kontrol
Art und Umfang der durchgeführten Prozessede procestyper, der udføres, og de mængder, der behandles,
gegebenenfalls Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen;eventuelle modydelser med angivelse af deres form og omfang
Beschreibung von Art und Umfang der Garantie.En beskrivelse af arten og omfanget af garantien.
Art und Umfang von besonderen exponierten Populationen, sofern solche Informationen vorliegen.arten og størrelsen af bestemte udsatte befolkningsgrupper, hvor sådanne oplysninger er til rådighed.
Zumindest eine Zusammenfassung der Art und des Umfangs bzw. der Menge der Erzeugnisse, Bauarbeiten oder Dienstleistungen.Mindst en kort beskrivelse af varernes, arbejdets eller tjenesteydelsernes art og omfang.
Art und Umfang der Geschäfte, die als einzelnes Geschäft oder insgesamt für den Emittenten von großer Bedeutung sind.Karakteristik og omfang af transaktioner som enkeltvis eller samlet er væsentlige for udsteder.
Beschreibung der Konzession vor und nach der Änderung: Art und Umfang der Bauleistungen, Art und Umfang der Dienstleistungen.Beskrivelse af koncessionen før og efter ændringen: arbejdets art og omfang, tjenesteydelsernes art og omfang.
Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Warten und Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten die Remontage und Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.Er det nødvendigt at demontere sikkerhedsindretninger ved klargøring, vedligeholdelse og reparationer, skal sikkerhedsindretningerne monteres igen og kontrolleres umiddelbart efter dette arbejde er afsluttet.
Art und Verfahren der für das Programm verwendeten Prüfungen,prøvningstyper og -procedurer, der er benyttet i forbindelse med programmet
Die Partikelfilter sind spätestens eine Stunde nach Abschluss der Prüfung in die Wägekammer zurückzubringen.Partikelfiltrene returneres til vejerummet senest en time efter testens afslutning.
dazu startet und überwacht sie die Anwendung der Sicherheitsverfahren und führt Prüfungen in Bezug auf die Systemsicherheit durch;Med henblik herpå indleder den og fører tilsyn med implementeringen af sikkerhedsprocedurerne og foretager systemsikkerhedskontrol