"Anwendung und Inkrafttreten" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anwendung und InkrafttretenAnvendelse og ikrafttræden

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anwendungsbereich und BegriffsbestimmungenAnvendelsesområde og definitioner
Anwendungsbereich und FormAnvendelsesområde og former for tilskud
Anwendungsgebiet und/oder VerwendungAnvendelsesområde
Anwendung und spezifische AnforderungenGyldighedsområde og særlige krav
Anwendungsbeginn und erste DatenübermittlungDato for anvendelse og første fremsendelse af data
Anwendung und Aufzeichnung von ÄnderungenGennemførelse og registrering af ændringer
Anwendung und Aussetzung der AnwendungAnvendelse og suspension af anvendelse
Anwendungsbereich und Ziele der ESZB-PKIAnvendelsesområde og mål for ESCB-PKI
Artikel 9 und 11 finden bei allen Rückforderungsentscheidungen Anwendung, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses bekannt gegeben wurden.Artikel 9 og 11 finder anvendelse i relation til enhver tilbagebetalingsbeslutning, der er anmeldt efter datoen for denne beslutnings ikrafttræden.
Annahme und InkrafttretenGodkendelse og ikrafttræden
Artikel 3 und Anhang III dieser Verordnung gelten ab dem Inkrafttreten der EMFF-Verordnung.Artikel 3 og bilag III til denne forordning anvendes fra ikrafttrædelsen af EHFF-forordningen.
Diese Richtlinie tritt vorbehaltlich und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beitrittsvertrags in KraftDette direktiv træder kun i kraft under forudsætning af tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelse og først på datoen herfor.
Artikel 6 Nummern 15, 17 und 18 ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung;artikel 6, nr. 15), 17) og 18), fra datoen for denne forordnings ikrafttræden
Die genannte Verordnung wird mit Abschluss und Inkrafttreten des Abkommens und des Protokolls außer Kraft treten.Nævnte forordning finder ikke længere anvendelse, når aftalen og protokollen vedtages og træder i kraft.
Diese Verordnung tritt nur vorbehaltlich des Inkrafttretens des Beitrittsvertrags und zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens in Kraft.Denne forordning træder i kraft med forbehold af og på datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.
Die in Absatz 2 und 4 nicht genannten Änderungen werden der Kommission mindestens drei Monate vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt.Andre ændringer end dem, der er nævnt i stk. 2 og 4, indberettes til Kommissionen, senest tre måneder før de træder i kraft.
Das Abkommen sollte unterzeichnet und bis zum Abschluss der zu seinem Inkrafttreten erforderlichen Verfahren vorläufig angewendet werden —Aftalen bør undertegnes og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —